ตัวอย่างจดหมายสมัครงานนักเขียนบท (Writer)

เมื่อเขียนจดหมายสมัครงานสำหรับตำแหน่งนักเขียนบท (Writer) คุณควรจัดเนื้อหาให้กระชับและโดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้รับสมัคร ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเบื้องต้นในการเขียนจดหมายสมัครงาน:

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

เริ่มต้นด้วยข้อมูลส่วนตัว: ระบุชื่อของคุณและข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้รับสมัครสามารถติดต่อคุณได้ง่ายๆ

ชี้แจงความสนใจ: อธิบายถึงความสนใจและความพร้อมของคุณในการเป็นนักเขียนบท อธิบายว่าคุณมีความเข้าใจในกระบวนการเขียนและการสร้างเรื่องราว เป็นอย่างไรกับการสร้างตัวละครและพล็อต เช่นการสร้างอารมณ์และเรื่องราวที่น่าติดตาม

ยกตัวอย่างผลงาน: อธิบายถึงผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักเขียนบทที่คุณเคยทำ ระบุชื่อผลงาน และอธิบายสรุปเนื้อหาหรือผลการทำงานในขอบเขตของบทบาทที่คุณเคยดำเนินการ

ยืนยันความคิดเห็น: สรุปความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับบทบาทและองค์กรที่คุณสมัคร อธิบายว่าทำไมคุณสนใจและเหมาะสมกับบทบาทนี้ เช่น คุณมีความคิดสร้างสรรค์

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานนักเขียนบท (Writer) ภาษาอังกฤษ

[Your Name] [Your Address] [City, State, ZIP Code] [Email Address] [Phone Number] [Date]

[Recipient’s Name] [Recipient’s Position] [Company Name] [Company Address] [City, State, ZIP Code]

Dear [Recipient’s Name],

I am writing to express my keen interest in the position of Writer at [Company Name] as advertised on [Job Board/Company Website]. With my passion for storytelling, exceptional writing skills, and diverse writing experience, I am confident in my ability to contribute to your organization.

Throughout my career, I have honed my craft as a writer across various genres, including articles, blog posts, and short stories. I possess a strong command of language, and my writing is known for its creativity, clarity, and engaging narrative. I thrive in capturing the essence of a story and connecting with readers on an emotional level.

I am well-versed in conducting thorough research to ensure accuracy and credibility in my work. Whether it’s creating compelling characters, developing intricate plotlines, or crafting persuasive arguments, I am adept at tailoring my writing style to meet the unique needs of each project.

In addition to my writing skills, I am highly organized, detail-oriented, and able to meet deadlines in a fast-paced environment. I am comfortable working collaboratively with editors, designers, and other team members to bring projects to fruition.

I have attached my resume for your review, which provides a more comprehensive overview of my qualifications and achievements. I would welcome the opportunity to discuss how my skills and experience align with the goals and vision of [Company Name]. I am excited about the possibility of contributing my creativity and passion to your team.

Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity of further discussing my suitability for the role and the contributions I can make to [Company Name]. Please feel free to contact me at your convenience to arrange an interview.

Sincerely,

[Your Name]