ตัวอย่างจดหมายสมัครงานช่างเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Mechanic)

เมื่อเขียนจดหมายสมัครงานเป็นช่างเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Mechanic) ควรเริ่มจดหมายด้วยการแนะนำตัวเองให้เจ้าหน้าที่ทราบชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน ต่อมาให้กล่าวถึงความสนใจและความกระตือรือร้นที่มีในงานช่างเครื่องยนต์ดีเซล อธิบายความชำนาญและความสามารถในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้สะสมระหว่างการทำงานในอดีต อีกทั้งสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของบริษัทหรือองค์กรที่เปิดรับสมัคร จบจดหมายด้วยการขอสัมภาษณ์และแสดงความยินดีที่ได้รู้จักและมีโอกาสพูดคุยเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ อย่าลืมเช็คการสะกดถูกต้องและความถูกต้องของไฟล์ก่อนส่งให้กับผู้รับสมัคร

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

 

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานช่างเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Mechanic) ภาษาอังกฤษ


[Your Name]
[Your Address]
[City, State, ZIP Code]
[Email Address]
[Phone Number]
[Date]

[Recipient’s Name]
[Recipient’s Position]
[Company Name]
[Company Address]
[City, State, ZIP Code]

Dear [Recipient’s Name],

I am writing to express my strong interest in the Diesel Mechanic position at [Company Name], as advertised on [Source of Job Advertisement]. With my extensive experience and expertise in diesel engine repair and maintenance, I am confident in my ability to contribute to your team and ensure the smooth operation of your diesel-powered vehicles.

As a seasoned Diesel Mechanic with [number of years] years of experience, I have a deep understanding of diesel engine systems and a track record of delivering high-quality repairs and maintenance services. I am skilled in diagnosing and troubleshooting complex mechanical issues, conducting thorough inspections, and performing necessary repairs or replacements to ensure optimal performance and reliability.

Throughout my career, I have worked on a diverse range of diesel engines, including heavy-duty trucks, construction equipment, and agricultural machinery. I have a strong command of engine diagnostic tools and software, allowing me to accurately identify problems and implement effective solutions. Moreover, I am knowledgeable about industry regulations and safety standards, ensuring compliance in all aspects of my work.

I take pride in my ability to work efficiently and effectively under pressure, delivering timely repairs while maintaining a high standard of workmanship. I am a proactive problem-solver, always seeking innovative solutions to maximize engine performance and minimize downtime. Additionally, I possess excellent communication skills, allowing me to effectively collaborate with team members and provide exceptional customer service.

I am excited about the opportunity to join the reputable team at [Company Name] and contribute my skills to your fleet management operations. I am confident that my technical expertise, strong work ethic, and dedication to excellence align with your organization’s values and objectives.

Thank you for considering my application. I have attached my resume for your review, which provides additional details on my qualifications and experience. I would welcome the opportunity to discuss how my skills and expertise can contribute to your team during an interview. Please feel free to contact me at your convenience.

Thank you for your time and consideration.

Sincerely,

[Your Name]