ตัวอย่างจดหมายสมัครงานช่างแต่งผม (Hairdresser)


เมื่อเขียนจดหมายสมัครงานตำแหน่งช่างแต่งผม (Hairdresser) ควรให้ความสำคัญกับความคล่องแคล่วในการทำงานในวงการทรงผม ตัวอย่างจดหมายสมัครงานควรระบุประสบการณ์และทักษะในการตัดผมที่หลากหลายรูปแบบ การสไตล์และการทำสีผม ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผม อธิบายความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการแต่งผม และการสร้างประสบการณ์ที่ดีและประทับใจให้กับลูกค้า ในท้ายที่สุดควรขออภัยถึงผู้รับในกรณีที่ได้เลือกใช้เวลาและพิจารณาใบสมัครของเรา

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานช่างแต่งผม (Hairdresser) ภาษาอังกฤษ


[Your Name]
[Your Address]
[City, State, ZIP Code]
[Email Address]
[Phone Number]
[Date]

[Recipient’s Name]
[Recipient’s Position]
[Salon Name]
[Salon Address]
[City, State, ZIP Code]

Dear [Recipient’s Name],

I am writing to express my keen interest in the Hairdresser position at [Salon Name] as advertised on [Source]. With a passion for hairstyling and a strong dedication to customer satisfaction, I am confident in my ability to contribute to the success of your salon.

As a skilled hairdresser with [number] years of experience, I have honed my craft through working in renowned salons and attending advanced training programs. My expertise extends to various hair services, including cutting, coloring, styling, and special occasion updos. I pride myself on staying updated with the latest trends and techniques in the industry to deliver exceptional results to clients.

Throughout my career, I have built a solid reputation for providing personalized consultations and creating tailored hairstyles that enhance each client’s unique features and personality. I am committed to maintaining a high level of professionalism, ensuring a comfortable and enjoyable salon experience for every customer. With my strong attention to detail and excellent time management skills, I am able to handle a fast-paced environment while delivering top-notch service.

I am particularly drawn to [Salon Name] for its outstanding reputation, commitment to quality, and creative approach to hairstyling. I am confident that my technical skills, artistic flair, and friendly demeanor align perfectly with the salon’s values and clientele.

I would welcome the opportunity to contribute my skills and creativity to [Salon Name] as a Hairdresser. I am excited about the prospect of working with your talented team and collaborating on innovative hair designs that leave a lasting impression. Enclosed is my resume for your review, which provides further details on my experience and qualifications.

Thank you for considering my application. I would be delighted to discuss how my skills and passion for hairstyling can contribute to the success of [Salon Name]. I look forward to the possibility of an interview and the opportunity to learn more about your salon’s vision and how I can contribute to its continued growth.

Sincerely,

[Your Name]