ตัวอย่างจดหมายสมัครงานนักประพันธ์ (Author)

เมื่อเขียนจดหมายสมัครงานในตำแหน่งนักประพันธ์ (Author) นักประพันธ์ควรเน้นการสื่อสารที่ชัดเจนและนำเสนอผลงานที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้รับสมัครงาน ประกอบกับการอธิบายความหลากหลายในงานที่เคยทำและความกระตือรือร้นในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเข้าสู่สภาวะผู้สมัครงานที่สร้างสรรค์และมีความคิดสร้างสรรค์สำหรับงานนักประพันธ์ นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการเสนอข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรู้ทางวรรณศิลป์ การตีพิมพ์งาน หรือรางวัลที่ได้รับ และปิดจดหมายด้วยการแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสสมัครงานและคำสั่งสุดท้ายในการติดต่อหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานนักประพันธ์ (Author) ภาษาอังกฤษ

Dear Hiring Manager,

I am writing to express my strong interest in the position of Author at your esteemed publishing company. With a passion for storytelling and a flair for crafting captivating narratives, I believe I am well-suited for this role.

Throughout my career, I have honed my writing skills and developed a deep understanding of the intricacies of storytelling. I have published several short stories and articles in reputable literary magazines, which have allowed me to connect with diverse readers and receive positive feedback on my work. I take great pride in my ability to engage readers through compelling characters, immersive settings, and thought-provoking themes.

As an author, I value the power of words and strive to create meaningful and impactful stories. I am constantly seeking inspiration from various sources, ranging from personal experiences to extensive research, and I am always eager to explore new genres and writing styles. With a strong work ethic and a meticulous attention to detail, I am committed to delivering high-quality manuscripts that resonate with readers and leave a lasting impression.

In addition to my writing skills, I am well-versed in the publishing industry and have a solid understanding of the editing and revision process. I am comfortable working independently or collaboratively, and I thrive in deadline-driven environments. I am confident that my creativity, versatility, and dedication to the craft of writing make me a strong candidate for the Author position.

Thank you for considering my application. I would welcome the opportunity to discuss how my skills and passion for storytelling can contribute to your publishing company. I have attached my portfolio for your review, and I look forward to the possibility of working with your esteemed team.

Sincerely, [Your Name]