ตัวอย่างจดหมายสมัครงานนักโบราณคดี (Archaeologist)


เมื่อเขียนจดหมายสมัครงานเพื่อตำแหน่งนักโบราณคดี (Archaeologist) ในตอนแรกควรแสดงความสนใจและความกระตือรือร้นในงานโบราณคดี ผ่านการอธิบายประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำงานในโครงการอธิบายและสำรวจแหล่งโบราณคดี การศึกษาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อเข้าใจและประเมินค่าของวัตถุโบราณคดี และการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการทำงานในสนาม นอกจากนี้ ควรเน้นความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล แก้ไขปัญหา และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมงานและเกี่ยวกับประชาชนที่สนใจเรื่องโบราณคดี ในส่วนสุดท้ายควรขอสิ่งที่เป็นเอกสารเพิ่มเติม เช่น เรซูเม่ และยอดส่งให้แสดงความยินยอมในการเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อให้มีโอกาสได้พูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสนใจและความเหมาะสมของตำแหน่งงาน ในส่วนจบควรขอบคุณและแสดงความกระตือรือร้นในโอกาสในการพิจารณาใบสมัคร

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานนักโบราณคดี (Archaeologist) ภาษาอังกฤษ


[Your Name]
[Your Address]
[City, State, ZIP Code]
[Email Address]
[Phone Number]
[Date]

[Recipient’s Name]
[Recipient’s Job Title]
[Company Name]
[Company Address]
[City, State, ZIP Code]

Dear [Recipient’s Name],

I am writing to express my keen interest in the position of Archaeologist at [Company Name], as advertised on [Job Portal/Company Website]. With a strong passion for archaeology and a solid academic background in the field, I believe I possess the skills and qualifications necessary to contribute to your esteemed organization.

I have recently completed my Master’s degree in Archaeology from [University Name], where I gained comprehensive knowledge in archaeological excavation techniques, artifact analysis, and historical research. During my studies, I had the opportunity to participate in several excavation projects, working collaboratively with multidisciplinary teams to unearth and interpret valuable historical artifacts.

My experience also includes conducting in-depth research, analyzing findings, and presenting my findings through detailed reports and presentations. I am proficient in utilizing various software applications and databases commonly used in archaeological research, such as GIS and database management systems. Furthermore, my strong communication and interpersonal skills have allowed me to effectively collaborate with colleagues, engage with local communities, and educate the public about the significance of archaeological discoveries.

I am particularly drawn to [Company Name] due to its reputable archaeological research projects and commitment to preserving cultural heritage. I am excited about the opportunity to contribute my expertise and passion to your team and make meaningful contributions to the field of archaeology.

I have attached my resume for your review, which provides further details about my academic background, research experience, and technical skills. I would welcome the opportunity to discuss my qualifications in more detail and demonstrate my enthusiasm for this position in an interview.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of joining [Company Name] and contributing to your mission of preserving and exploring our rich historical heritage.

Sincerely,

[Your Name]