ตัวอย่างจดหมายสมัครงานผู้ช่วยสำนักงาน (Office Assistant)

เมื่อเขียนจดหมายสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยสำนักงาน (Office Assistant) ควรเน้นการอธิบายความสามารถในการดำเนินงานสำนักงานและการจัดการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสำนักงาน ตัวอย่างจดหมายสมัครงานควรระบุความสามารถในการจัดการตารางเวลา การจัดเก็บและจัดเรียงเอกสาร การตอบรับสายโทรศัพท์และการติดต่อผู้อื่น ๆ ในองค์กร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสำนักงาน เช่น โปรแกรมสำเนาเอกสาร โปรแกรมการจัดการอีเมล และโปรแกรมสำหรับสร้างงานที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ควรระบุความสามารถในการทำงานเป็นทีม ความรอบรู้ในการดำเนินงานสำนักงานทั่วไปและความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน สุดท้ายควรให้ความยินดีและขอบคุณผู้รับในกรณีที่ได้รับการพิจารณาใบสมัครของเรา

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานผู้ช่วยสำนักงาน (Office Assistant) ภาษาอังกฤษ

[Your Name] [Your Address] [City, State, ZIP Code] [Email Address] [Phone Number] [Today’s Date]

[Recipient’s Name] [Recipient’s Position] [Company Name] [Company Address] [City, State, ZIP Code]

Dear [Recipient’s Name],

I am writing to express my interest in the Office Assistant position at [Company Name]. With my strong organizational and administrative skills, I believe I would be a valuable asset to your team and contribute to the smooth operation of your office.

Throughout my previous experiences in office administration, I have developed a keen eye for detail and the ability to multitask effectively. I have successfully managed various administrative tasks, including scheduling appointments, maintaining files and records, coordinating meetings, and handling correspondence. My proficiency in Microsoft Office Suite, including Word, Excel, and Outlook, allows me to create professional documents, spreadsheets, and manage email communication efficiently.

In addition to my administrative skills, I am highly reliable, adaptable, and have excellent time management abilities. I pride myself on my strong organizational skills, which enable me to prioritize tasks and meet deadlines effectively. I am also known for my strong interpersonal skills and the ability to work collaboratively in a team environment.

I am confident that my dedication, attention to detail, and strong work ethic align well with the requirements of the Office Assistant position. I am excited about the opportunity to contribute my skills and knowledge to support the smooth running of your office and ensure efficient operations.

Thank you for considering my application. I have attached my resume for your review. I would welcome the opportunity to discuss how my qualifications and experience align with the needs of [Company Name]. Please feel free to contact me at your convenience to schedule an interview.

Thank you for your time and consideration.

Sincerely,

[Your Name]