ตัวอย่างจดหมายสมัครงานผู้ให้บริการด้านความงาม (Esthetician)

เมื่อเขียนจดหมายสมัครงานในตำแหน่งผู้ให้บริการด้านความงาม (Esthetician) ควรเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเองและแสดงความสนใจในตำแหน่งงานนี้ อธิบายถึงความชำนาญในการให้บริการด้านความงามที่คุณมี รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับในการดูแลผิวพรรณและการทำความสวยงามในอดีต อธิบายความเชื่อมั่นในความสำคัญของการให้บริการที่มีคุณภาพและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า อีกทั้งกล่าวถึงความกระตือรือร้นในการติดตามแนวโน้มใหม่ ๆ ในวงการความงามและความประทับใจที่มีในการทำงานเป็นทีม จบจดหมายด้วยการเชิญสัมภาษณ์และความยินดีที่ได้รู้จักและพูดคุยเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องและการสะกดถูกต้องก่อนส่งให้กับผู้รับสมัคร

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานผู้ให้บริการด้านความงาม (Esthetician) ภาษาอังกฤษ

[Your Name] [Your Address] [City, State, ZIP Code] [Email Address] [Phone Number] [Date]

[Recipient’s Name] [Recipient’s Position] [Salon/Spa Name] [Salon/Spa Address] [City, State, ZIP Code]

Dear [Recipient’s Name],

I am writing to apply for the position of Esthetician at [Salon/Spa Name], as advertised on [Source of Job Advertisement]. With my passion for skincare and extensive knowledge in providing exceptional beauty services, I am excited to contribute my skills and expertise to your esteemed establishment.

As a dedicated Esthetician with [number of years] years of experience, I have honed my craft in delivering a wide range of skincare treatments and services. From facials and microdermabrasion to waxing and chemical peels, I have a deep understanding of various skincare techniques and their respective benefits. I am also well-versed in analyzing clients’ skin conditions, recommending personalized skincare regimens, and providing post-treatment care advice to ensure long-lasting results.

Throughout my career, I have had the opportunity to work with diverse clientele, including individuals with different skin types, concerns, and goals. I take pride in my ability to create a warm and welcoming environment, where clients feel comfortable discussing their skincare needs and concerns. I am dedicated to delivering exceptional customer service, tailoring each treatment to address specific concerns and promote overall skin health and radiance.

I am passionate about staying updated with the latest trends and advancements in the beauty industry. I actively seek opportunities to expand my knowledge and skills through attending workshops, seminars, and staying informed about new skincare products and techniques. I believe in constantly evolving and incorporating innovative practices into my work to provide the best possible outcomes for my clients.

I am confident that my strong interpersonal skills, attention to detail, and passion for skincare make me a valuable addition to your team. I thrive in a fast-paced environment, working collaboratively with colleagues to create a seamless and enjoyable experience for clients. I am also adept at managing schedules, maintaining a clean and organized workspace, and upholding the highest standards of hygiene and sanitation.

I appreciate your time and consideration of my application. I have attached my resume for your review, which provides further details on my qualifications and experience. I would welcome the opportunity to discuss how my skills and passion for skincare align with your salon/spa’s vision during an interview. Thank you for considering my application, and I look forward to the possibility of contributing to the success of [Salon/Spa Name].

Sincerely,

[Your Name]