ตัวอย่างจดหมายสมัครงานฝ่ายสนับสนุนแก้ไขปัญหา (Help Desk Support)

การเขียนจดหมายสมัครงานฝ่ายสนับสนุนแก้ไขปัญหา Help Desk Support ควรเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเองและรายชื่อตำแหน่งที่สนใจ ในส่วนของเนื้อหาควรกล่าวถึงประสบการณ์และทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนี้ นอกจากนี้ควรเน้นให้เห็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากลูกค้า และชี้ว่าเรามีการแก้ไขปัญหาที่เป็นหลักในการทำงานในตำแหน่งที่ผู้สมัครสนใจ ในส่วนสุดท้ายควรให้ข้อมูลติดต่อสะดวกเพื่อให้ผู้รับสมัครสามารถติดต่อกลับได้ง่ายๆ

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานฝ่ายสนับสนุนแก้ไขปัญหา (Help Desk Support ) ภาษาอังกฤษ

Dear Hiring Manager,

I am writing to express my interest in the Help Desk Support position at your company. With over three years of experience in providing technical support and troubleshooting for customers, I believe that I have the skills and expertise necessary to excel in this role.

In my previous position as a Help Desk Support Specialist at XYZ Company, I was responsible for providing technical support to customers via phone, email, and chat. I was also responsible for documenting all customer inquiries and resolutions in our ticketing system. Through my experience, I have developed excellent problem-solving and communication skills, as well as a deep understanding of various hardware and software systems.

I am excited about the opportunity to bring my skills and experience to your team at ABC Company. I am confident that I can provide excellent customer service and support, while also contributing to the overall success of the company. Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to further discuss my qualifications with you.

Sincerely,
[Your Name]