ตัวอย่างจดหมายสมัครงานพยาบาลห้องผ่าตัด (Operating Room Nurse)

เมื่อเขียนจดหมายสมัครงานสำหรับตำแหน่งพยาบาลห้องผ่าตัด (Operating Room Nurse) ควรระบุความพร้อมที่จะให้การดูแลและสนับสนุนในการดำเนินงานในห้องผ่าตัดอย่างประณีตและมืออาชีพ ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบในการเตรียมการก่อนการผ่าตัด การช่วยเหลือแพทย์ในระหว่างการผ่าตัด และการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างเอาใจใส่ จดหมายควรจัดเรียงความสามารถในการทำงานเป็นทีมในสภาวะที่มีความด่วนและความกดดันสูง การใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมแพทย์และผู้ป่วย ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และความรอบคอบในการดูแลและเก็บรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย และความปลอดภัยในห้องผ่าตัด.

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

 

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานพยาบาลห้องผ่าตัด (Operating Room Nurse) ภาษาอังกฤษ

 
Dear Hiring Manager,

I am writing to express my interest in the Operating Room Nurse position currently available at your facility. As a highly skilled and experienced registered nurse with a passion for surgical nursing, I am confident that I would make a valuable addition to your team.

My previous work experience as an operating room nurse, coupled with my extensive knowledge in surgical procedures and techniques, make me well-suited for this position. I have a strong ability to prioritize patient care, maintain surgical asepsis, and work collaboratively with other healthcare professionals to ensure the best possible outcomes for patients.

In addition, I possess excellent communication and organizational skills, which enable me to provide exceptional patient care and coordinate with surgeons and other healthcare professionals during surgical procedures. I am also experienced in monitoring patients during anesthesia and ensuring their safety throughout the surgical process.

I am committed to providing compassionate and quality patient care, and I believe that my experience, skills, and passion for surgical nursing make me an excellent candidate for the Operating Room Nurse position. Thank you for considering my application.

Sincerely,

[Your Name]