ตัวอย่างจดหมายสมัครงานวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science)

เมื่อเขียนจดหมายสมัครงานสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) ให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวเชิงย่อ เช่นชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์, และเบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่เริ่มต้นจดหมาย เน้นการยกย่องความสนใจและความถนัดในด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการอธิบายความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพและความเข้าใจในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และอธิบายความสนใจในการเข้าร่วมทีมงานที่มีความคล้ายคลึงกับสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จบจดหมายด้วยการอธิบายความกรุณาเชิญพบเพื่อพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในอนาคต

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) ภาษาอังกฤษ

[Your Name] [Your Address] [City, State, ZIP Code] [Email Address] [Phone Number] [Date]

[Company Name] [Company Address] [City, State, ZIP Code]

Dear Hiring Manager,

I am writing to apply for the position of Computer Science professional at [Company Name]. With a strong academic background in Computer Science and a passion for technology, I am confident in my ability to contribute to your team and make a positive impact.

I recently graduated from [University Name] with a [Degree Level] in Computer Science. Throughout my academic journey, I have gained a solid foundation in programming languages, algorithms, data structures, and software development methodologies. I am well-versed in languages such as Java, Python, and C++, and I have hands-on experience in developing web applications and mobile applications.

During my time at university, I had the opportunity to work on several projects that allowed me to apply my knowledge and skills in practical settings. These experiences have strengthened my problem-solving abilities, attention to detail, and collaborative skills. I am eager to bring my technical expertise and innovative mindset to contribute to the development of cutting-edge solutions at [Company Name].

Moreover, I am passionate about staying updated with the latest advancements in the field of computer science. I actively participate in coding challenges, attend tech conferences, and engage in online communities to broaden my knowledge and sharpen my skills. I am excited about the opportunity to work in a dynamic and fast-paced environment where I can continue to learn and grow professionally.

Thank you for considering my application. I would welcome the opportunity to discuss how my qualifications align with the needs of [Company Name] in more detail. Please find my attached resume for your review. I look forward to the possibility of scheduling an interview at your convenience.

Sincerely, [Your Name]