ตัวอย่างจดหมายสมัครงานวิศวกรดูแลหน้าร้าน (Desktop Support Engineer)

ในการเขียนจดหมายสมัครงานวิศวกรดูแลหน้าร้าน (Desktop Support Engineer) ควรเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเอง พร้อมกับยกตัวอย่างประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในตำแหน่งงานดังกล่าว นอกจากนี้ควรกล่าวถึงความสนใจและความชำนาญในการใช้งานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงทักษะการแก้ไขปัญหาและการสื่อสารระหว่างบุคคล นอกจากนี้ยังควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาและความสามารถทางด้านเทคโนโลยี โดยใช้ภาษาที่เป็นมิตรและสุภาพ และให้ผู้รับจดหมายรู้สึกว่าผู้สมัครมีความสามารถและเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการเข้าทำงานด้วยอย่างมาก

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

 

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานวิศวกรดูแลหน้าร้าน (Desktop Support Engineer) ภาษาอังกฤษ


Dear Hiring Manager,

I am excited to apply for the Desktop Support Engineer position at your company. With a degree in Computer Engineering and over five years of experience providing technical support to end-users in a retail environment, I am confident that I have the skills and knowledge necessary to excel in this role.

In my previous positions, I have gained expertise in diagnosing and troubleshooting hardware and software issues, setting up and maintaining computer networks, and providing exceptional customer service. Additionally, I have experience with a wide variety of operating systems, including Windows, Mac OS, and Linux, and am familiar with a range of software applications.

My strong communication and interpersonal skills have enabled me to build strong relationships with customers and team members, resulting in a high level of satisfaction and repeat business. I am also a quick learner who enjoys keeping up with the latest trends and developments in technology.

I am excited about the opportunity to bring my skills and experience to your company and look forward to discussing my qualifications further with you. Thank you for considering my application.

Sincerely,

[Your Name]