ตัวอย่างจดหมายสมัครงานวิศวกรฮาร์ดแวร์ (Hardware Engineer)

เมื่อเขียนจดหมายสมัครงานวิศวกรฮาร์ดแวร์ (Hardware Engineer) ควรเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเองและระบุประสบการณ์ในงานวิศวกรฮาร์ดแวร์ที่มี แสดงให้เห็นถึงความชำนาญในการออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์ รวมถึงความเข้าใจในการทำงานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถกล่าวถึงความชำนาญในการใช้โปรแกรมการออกแบบเช่น Altium, Cadence, หรือ Orcad ได้ นอกจากนี้ควรยกตัวอย่างของผลงานหรือโปรเจ็คที่เคยทำในการออกแบบฮาร์ดแวร์ เช่น การออกแบบวงจรพิเศษหรือการพัฒนาบอร์ดใหม่โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด และเน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการเรียนรู้ตลอดเวลา สุดท้ายควรขอขอบคุณผู้รับสมัครและแสดงความกระตือรือร้นที่จะมีโอกาสเข้าร่วมทีมงานของบริษัท

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

 

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานวิศวกรฮาร์ดแวร์ (Hardware Engineer) ภาษาอังกฤษ

Dear [Hiring Manager],

I am writing to express my interest in the Hardware Engineer position at [Company]. With a Bachelor’s degree in Electrical Engineering and five years of experience in the hardware design industry, I believe I have the skills and knowledge necessary to excel in this role.

As a Hardware Engineer at [Current Company], I have gained experience in designing, testing, and troubleshooting complex electronic systems. I have also developed expertise in schematic capture, PCB layout, and firmware development using industry-standard tools such as Altium Designer, Eagle PCB, and ARM Cortex-M microcontrollers.

I am particularly interested in the opportunity to work on cutting-edge projects and collaborate with a team of talented engineers. My passion for technology, attention to detail, and problem-solving skills have allowed me to successfully deliver projects on time and within budget.

I am excited to bring my experience and skills to your team at [Company]. I believe my technical expertise, ability to work collaboratively, and strong communication skills make me a valuable addition to your organization.

Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to further discuss my qualifications with you.

Sincerely,

[Your Name]