ตัวอย่างจดหมายสมัครงานเลขาผู้บริหาร (Executive Secretary)

เมื่อเขียนจดหมายสมัครงานสำหรับตำแหน่งเลขาผู้บริหาร (Executive Secretary) ควรเน้นการโชว์ความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบในการดำเนินงานสำหรับผู้บริหาร อธิบายความสามารถในการจัดการเอกสาร การจัดหาและการจัดการปฏิทิน ระบุความสามารถในการจัดการการประชุมและการติดต่อกับบุคคลอื่น ๆ ให้เกิดความราบรื่นและประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน นอกจากนี้ควรเน้นการสื่อสารและการทำงานร่วมกับทีมในระดับสูง แสดงความกรุณาในการพิจารณาใบสมัครและขอขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับในการสมัครงานดังกล่าว

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานเลขาผู้บริหาร (Executive Secretary) ภาษาอังกฤษ

[Your Name] [Your Address] [City, State, ZIP Code] [Email Address] [Phone Number] [Date]

[Recipient’s Name] [Recipient’s Job Title] [Company Name] [Company Address] [City, State, ZIP Code]

Dear [Recipient’s Name],

I am writing to express my strong interest in the Executive Secretary position at [Company Name]. With my exceptional organizational skills, attention to detail, and extensive experience in providing executive-level support, I am confident in my ability to contribute to the success of your organization.

Throughout my career, I have served as a trusted executive secretary, managing complex calendars, coordinating meetings and travel arrangements, and effectively handling confidential and sensitive information. I am highly skilled in document management, ensuring accuracy and efficiency in handling correspondence, reports, and presentations.

One of my key strengths is my ability to proactively anticipate the needs of executives and ensure a seamless flow of operations. I possess excellent communication and interpersonal skills, allowing me to effectively liaise with internal and external stakeholders, maintaining professional relationships at all levels.

Furthermore, my proficiency in various software applications, including Microsoft Office Suite and calendar management tools, enables me to streamline administrative processes and enhance productivity.

I am impressed by [Company Name]’s reputation as a leader in the industry and its commitment to excellence. I am excited about the opportunity to contribute to your team and support the executive team in achieving their goals.

Thank you for considering my application. I have attached my resume for your review, which provides further details about my qualifications and experiences. I would appreciate the opportunity to discuss how my skills align with the requirements of the position in an interview.

I look forward to the possibility of joining [Company Name] and contributing to its continued success. Thank you for your time and consideration.

Sincerely,

[Your Name]