ตัวอย่าง Academic CV Format

ตัวอย่าง Academic CV Format (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Education:

 • [Degree], [Field of Study], [University Name], [Year]
  • Dissertation/Thesis: [Title]
 • [Master’s Degree], [Field of Study], [University Name], [Year]
 • [Bachelor’s Degree], [Field of Study], [University Name], [Year]

Research Experience:

 • [Position], [Research Institution], [Dates]
  • Conducted research on [specific research area/topic].
  • Designed and executed experiments, collected data, and analyzed results.
  • Published [number] research papers in peer-reviewed journals.
  • Presented research findings at [number] national/international conferences.

Teaching Experience:

 • [Position], [University Name], [Dates]
  • Taught [course name/number] to undergraduate students.
  • Developed course materials, including syllabus, lectures, assignments, and assessments.
  • Provided guidance and mentorship to students, offering support for their academic progress.
  • Received positive feedback from students for effective teaching methods and clear communication.

Professional Experience:

 • [Position], [Company/Organization Name], [Dates]
  • Engaged in [specific responsibilities or projects].
  • Collaborated with cross-functional teams to achieve project goals.
  • Developed [specific skills or expertise relevant to the position].
  • Received [recognition or awards] for outstanding performance.

Publications:

 • [Author], [Title of Publication], [Journal/Conference Name], [Year]

Skills:

 • Strong research and analytical skills
 • Proficiency in [relevant software or tools]
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Data analysis and interpretation
 • Project management and organization
 • Presentation and public speaking
 • Collaboration and teamwork
 • Critical thinking and problem-solving

Professional Memberships:

 • [Name of Professional Organization], [Year – Present]
 • [Name of Professional Organization], [Year – Present]

References:

Available upon request