ตัวอย่าง Academic Resume Examples

ตัวอย่าง Academic Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address, City, State, ZIP]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and diligent student with a strong academic background seeking opportunities to contribute to [specific area of interest]. Committed to excellence in education and research, with a passion for [field of study]. Looking for academic or research positions to utilize my skills and contribute to the advancement of knowledge.

Education:

[Degree Name], [Field of Study][University/College Name] [City, State] [Year]

 • Relevant coursework: [List relevant courses or subjects related to your field of study]
 • Honors and awards: [List any academic honors or awards you have received]
 • Research projects: [Provide a brief description of any research projects you have completed]

Skills:

 • Excellent written and verbal communication skills
 • Strong analytical and problem-solving abilities
 • Proficient in research methods and data analysis
 • Ability to work independently and in a team
 • Strong attention to detail and organizational skills
 • Proficient in using academic software and tools (e.g., Microsoft Office, SPSS, MATLAB, etc.)
 • Time management and multitasking skills

Experience:

Research Assistant [Research Institution/Organization] [City, State] [Dates]

 • Assisted in conducting research experiments and data analysis
 • Collected and recorded research data
 • Prepared research reports and presentations
 • Collaborated with team members on research projects
 • Conducted literature reviews and synthesized relevant information
 • Presented research findings at conferences or seminars

Publications:

 • [List any publications or conference presentations related to your research work]

Leadership and Involvement:

 • [List any leadership roles or involvement in academic organizations or clubs]
 • [Describe any community service or volunteering experience related to your academic pursuits]

References:

Available upon request