ตัวอย่าง Accounting Assistant Resume

ตัวอย่าง Accounting Assistant Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Dedicated and detail-oriented accounting professional with [Number] years of experience in providing accurate and timely financial support. Seeking an accounting assistant position to utilize my strong organizational skills, attention to detail, and knowledge of accounting principles to contribute to the success of the organization.

Summary of Qualifications:

 • Proficient in accounting software, including QuickBooks and Excel.
 • Solid understanding of financial statements, general ledger, and accounts payable/receivable.
 • Strong analytical and problem-solving skills to identify and resolve discrepancies.
 • Excellent attention to detail and ability to maintain accurate and organized financial records.
 • Effective communication skills to collaborate with team members and clients.
 • Ability to work under pressure and meet deadlines in a fast-paced environment.

Professional Experience:

 • Accounting Assistant, [Company Name], [City, State][Dates]
  • Processed accounts payable and accounts receivable transactions.
  • Prepared and maintained financial records, including invoices, receipts, and expense reports.
  • Reconciled bank statements and credit card transactions to ensure accuracy.
  • Assisted with the preparation of financial statements and reports.
  • Conducted research and analysis to identify and resolve accounting discrepancies.
  • Responded to vendor inquiries and resolved payment issues.
  • Assisted with month-end and year-end closing procedures.
 • Junior Accountant, [Company Name], [City, State][Dates]
  • Prepared journal entries and performed general ledger account reconciliations.
  • Assisted with the preparation of financial statements and reports.
  • Participated in the budgeting and forecasting processes.
  • Conducted financial analysis to identify cost-saving opportunities.
  • Assisted with tax preparation and filing.
  • Collaborated with cross-functional teams to ensure accurate and timely financial reporting.

Education:

 • Bachelor’s Degree in Accounting, [University Name], [City, State]
  • [Year]

Skills:

 • Proficient in QuickBooks and Microsoft Excel
 • Strong understanding of accounting principles and financial statements
 • Attention to detail and accuracy in financial record-keeping
 • Excellent analytical and problem-solving skills
 • Effective communication and collaboration abilities
 • Ability to work under pressure and meet deadlines
 • Knowledge of tax regulations and compliance

References:

Available upon request