ตัวอย่าง Accounts Payable Specialist Resume

ตัวอย่าง Accounts Payable Specialist Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Detail-oriented and highly organized Accounts Payable Specialist with [X] years of experience in accurately processing invoices, managing vendor accounts, and ensuring timely payments. Strong knowledge of accounting principles and proficiency in utilizing accounting software. Seeking a challenging position as an Accounts Payable Specialist to contribute to the financial efficiency and success of a reputable organization.

Summary of Qualifications:

 • years of experience as an Accounts Payable Specialist, managing high-volume invoice processing and payment activities.
 • Proficient in utilizing accounting software, such as QuickBooks, SAP, or Oracle, for efficient and accurate invoice processing.
 • Strong understanding of accounting principles, financial reporting, and compliance with regulatory requirements.
 • Excellent attention to detail to ensure accurate coding, matching, and recording of invoices.
 • Strong problem-solving skills to resolve discrepancies and issues related to invoices, payments, and vendor accounts.
 • Ability to effectively communicate with vendors, internal stakeholders, and cross-functional teams.
 • Proficient in Microsoft Excel for data analysis and reporting.
 • Solid understanding of accounts payable processes, including invoice approval workflows, expense tracking, and payment reconciliation.

Professional Experience:

Accounts Payable Specialist | [Company Name] [City, State] [Dates of Employment]

 • Processed a high volume of invoices, ensuring accuracy in coding, matching, and recording.
 • Verified invoice details, including pricing, quantities, and terms, and resolved discrepancies with vendors and internal stakeholders.
 • Conducted timely and accurate data entry of invoices into the accounting system, ensuring adherence to payment schedules.
 • Prepared and processed weekly, monthly, and ad-hoc payment runs, ensuring on-time and accurate payments to vendors.
 • Reviewed and reconciled vendor statements, resolving any outstanding issues or discrepancies.
 • Managed vendor relationships, addressing inquiries, resolving payment-related issues, and maintaining accurate vendor records.
 • Assisted in month-end and year-end closing activities, including accruals, account reconciliations, and financial reporting.
 • Generated accounts payable reports, including aging reports, cash flow analysis, and expense tracking.
 • Assisted in implementing process improvements and automation initiatives to enhance efficiency and accuracy in the accounts payable function.

Accounts Payable Clerk | [Company Name] [City, State] [Dates of Employment]

 • Supported accounts payable processes, including invoice processing, data entry, and payment processing.
 • Verified and matched invoices with purchase orders and receiving documents, ensuring accuracy and completeness.
 • Assisted in resolving invoice discrepancies, such as pricing errors, quantity variances, and missing information.
 • Conducted regular communication with vendors to address inquiries, resolve issues, and maintain positive relationships.
 • Assisted in month-end closing activities, including account reconciliations and financial reporting.
 • Assisted in maintaining accurate and up-to-date vendor records and files.
 • Prepared and processed expense reimbursements for employees, ensuring compliance with company policies.

Education:

Bachelor of Science in Accounting [University Name] [City, State] [Graduation Year]

Skills:

 • Accounts payable processes and procedures
 • Invoice coding and data entry
 • Vendor management and relationship building
 • Payment processing and reconciliation
 • Attention to detail and accuracy
 • Problem-solving and discrepancy resolution
 • Financial reporting and analysis
 • Accounting software proficiency (QuickBooks, SAP, Oracle, etc.)
 • Microsoft Excel proficiency
 • Effective communication and interpersonal skills

References:

Available upon request