ตัวอย่าง Acting Resume Example

ตัวอย่าง Acting Resume Example (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Passionate and dedicated actor with extensive training and experience in theater and film. Seeking opportunities to showcase my acting skills and contribute to compelling storytelling in stage productions, films, and television.

Summary of Qualifications:

 • [Number] years of experience in acting, including lead and supporting roles in theater productions, films, and television.
 • Highly skilled in script analysis, character development, and emotional range portrayal.
 • Proficient in various acting techniques, including method acting, improvisation, and voice training.
 • Strong stage presence and ability to captivate audiences with compelling performances.
 • Excellent teamwork and collaboration skills, working effectively with directors, fellow actors, and production teams.
 • Versatile and adaptable, capable of portraying diverse characters across genres and styles.

Professional Experience:

Theater:

 • [Play Title], Role: [Character Name], Theater Company, City, State, Year
  • Showcased a powerful and nuanced portrayal of [Character Name] in a critically acclaimed production.
  • Collaborated with the director and fellow cast members to develop a cohesive and impactful performance.
  • Received positive reviews for capturing the essence of the character and delivering a memorable performance.

Film/Television:

 • [Film/TV Show Title], Role: [Character Name], Production Company, Year
  • Played a key supporting role in this independent film, delivering a compelling performance that added depth to the storyline.
  • Collaborated closely with the director and fellow actors to bring the character to life and enhance the overall production.

Education and Training:

 • Bachelor of Fine Arts in Acting, [University Name], [City, State], [Year]
  • Relevant coursework: Acting Techniques, Scene Study, Voice and Movement, Improvisation, Script Analysis.

Skills:

 • Acting
 • Script analysis
 • Character development
 • Emotional range portrayal
 • Stage presence
 • Improvisation
 • Voice training
 • Collaborative teamwork
 • Adaptability
 • Versatility

Additional Experience:

 • Improv Troupe Member, [Improvisation Troupe], City, State, Year

  • Participated in improvisational performances, showcasing quick thinking and comedic timing.
 • Voice Over Work, [Project/Company], Year

  • Provided voice-over services for commercials, animated projects, and audiobooks.
 • Special Skills: Singing, Dancing, Stage Combat, Accents/Dialects

References:

Available upon request