ตัวอย่าง Architecture Resume Examples

ตัวอย่าง Architecture Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and detail-oriented architectural graduate seeking an entry-level position to utilize skills in architectural design, project management, and technical proficiency. Dedicated to delivering innovative and sustainable design solutions while adhering to client requirements and building codes.

Education:

Bachelor of Architecture | Graduation Year University Name, City, State

Skills:

 • Architectural Design: Proficient in conceptualizing, developing, and presenting architectural design concepts using AutoCAD, Revit, and SketchUp.
 • Technical Proficiency: Skilled in creating detailed architectural drawings, 3D models, and construction documentation.
 • Project Management: Strong ability to manage multiple projects simultaneously, coordinate with stakeholders, and meet project deadlines.
 • Building Codes: Comprehensive knowledge of local building codes, regulations, and zoning requirements.
 • Sustainable Design: Familiarity with sustainable design principles and the integration of energy-efficient systems in architectural projects.
 • Communication Skills: Excellent verbal and written communication skills to effectively collaborate with clients, team members, and contractors.

Experience:

Architectural Intern | Architecture Firm Name | Location | Dates

 • Assisted senior architects in developing architectural designs, including schematic drawings, floor plans, and elevations.
 • Contributed to the production of construction documents, including detailed drawings and specifications.
 • Conducted site visits to assess project progress and ensured compliance with design specifications and building codes.
 • Assisted in client meetings, presentations, and coordination with consultants to address project requirements.

Project Assistant | University Name | Location | Dates

 • Collaborated with a team of architects and engineers in designing a sustainable building for a university project.
 • Assisted in preparing project proposals, budget estimates, and project schedules.
 • Conducted research on sustainable materials, building technologies, and energy-efficient systems.

Additional Skills:

 • Software Proficiency: AutoCAD, Revit, SketchUp, Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator), Microsoft Office Suite.
 • Certifications: [List any relevant certifications or courses completed, such as LEED accreditation or software certifications.]

Portfolio:

Include a link to your online portfolio or attach a PDF version of your portfolio to showcase your design projects and technical skills.

References:

Available upon request.