ตัวอย่าง Bank Resume Format

ตัวอย่าง Bank Resume Format (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and detail-oriented professional with [X] years of experience in the banking industry. Strong knowledge of banking operations, financial products, and customer service. Skilled in building and maintaining customer relationships, conducting financial transactions, and providing accurate financial advice. Seeking a challenging position in the banking sector where I can leverage my expertise to contribute to the growth and success of the organization.

Education:

Bachelor of Business Administration (BBA) in Banking

and Finance [University Name], [City, State] [Year]

Skills:

 • Strong knowledge of banking regulations and procedures
 • Proficient in financial analysis and risk assessment
 • Excellent customer service and interpersonal skills
 • Ability to handle cash transactions accurately and efficiently
 • Knowledge of various financial products and services
 • Proficient in using banking software and systems
 • Attention to detail and accuracy in financial record-keeping
 • Strong communication and problem-solving skills
 • Ability to work effectively in a team environment

Work Experience:

Bank Teller [Bank Name], [City, State] [Years]

 • Conducted cash handling and banking transactions, including deposits, withdrawals, and check cashing.
 • Provided exceptional customer service, answering inquiries, resolving issues, and cross-selling bank products and services.
 • Assisted customers in opening new accounts, processing loan applications, and providing financial advice.
 • Balanced cash drawer and maintained accurate transaction records.
 • Promoted bank products and services to customers based on their financial needs.
 • Collaborated with team members to achieve branch sales targets and goals.
 • Handled confidential customer information with utmost professionalism and maintained customer privacy.
 • Assisted with branch operations, including opening and closing procedures and vault management.

Assistant Branch Manager [Bank Name], [City, State] [Years]

 • Assisted the branch manager in overseeing daily operations and ensuring efficient branch functioning.
 • Managed customer relationships, addressed customer concerns, and resolved escalated issues.
 • Conducted training sessions for new tellers and provided coaching and guidance to team members.
 • Prepared financial reports and analyzed branch performance metrics.
 • Assisted in implementing marketing strategies to attract new customers and increase branch profitability.
 • Collaborated with the branch manager in developing and implementing operational policies and procedures.

Internship Experience:

Banking Intern [Bank Name], [City, State] [Year]

 • Assisted banking professionals in various tasks, including customer service, account management, and financial analysis.
 • Gained hands-on experience in banking operations and developed a strong understanding of industry regulations and practices.

Professional Affiliations:

 • [Professional Association/Organization], [Year-Present]
 • [Banking Association], [Year-Present]

References:

Available upon request