ตัวอย่าง Bartender CV Sample

ตัวอย่าง Bartender CV Sample (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Highly skilled and customer-focused Bartender with [number] years of experience in the hospitality industry. Demonstrated ability to create a welcoming and enjoyable atmosphere for guests while delivering exceptional service. Seeking a Bartender position to utilize my mixology knowledge, interpersonal skills, and attention to detail to contribute to the success of a reputable establishment.

Experience:

Bartender [Establishment Name] [Location] [Dates]

 • Greeted and engaged with guests in a friendly and professional manner, ensuring a positive experience.
 • Prepared and served a wide range of alcoholic and non-alcoholic beverages according to established recipes and customer preferences.
 • Demonstrated expertise in crafting classic and creative cocktails, paying attention to presentation and quality.
 • Maintained a clean and organized bar area, adhering to hygiene and safety standards.
 • Efficiently handled cash transactions, processed payments, and managed the cash register.
 • Managed inventory, monitored stock levels, and placed orders for bar supplies to ensure availability.
 • Collaborated with the kitchen staff to coordinate food and beverage service and ensure smooth operations.
 • Resolved customer inquiries, complaints, and concerns promptly and professionally.
 • Upsold menu items and promoted special promotions to increase sales and enhance customer satisfaction.
 • Trained and mentored new bartenders on bar procedures, menu items, and customer service standards.

Server [Establishment Name] [Location] [Dates]

 • Provided attentive and personalized service to guests, taking and delivering orders accurately and efficiently.
 • Demonstrated a thorough knowledge of the menu items, including ingredients and preparation methods, to make recommendations and answer customer questions.
 • Collaborated with the kitchen and bar staff to ensure timely delivery of food and beverages.
 • Assisted with setting up and organizing dining areas, including table setup, decoration, and cleanliness.
 • Handled cash and credit card transactions, accurately processing payments and providing change.
 • Addressed customer inquiries, concerns, and complaints promptly and professionally.
 • Maintained a clean and orderly work station, following hygiene and safety protocols.

Education:

[Degree or Diploma] [University or Institution Name] [Location] [Graduation Year]

Skills:

 • Mixology and bartending expertise
 • Strong knowledge of alcoholic and non-alcoholic beverages
 • Exceptional customer service skills
 • Ability to multitask and work in a fast-paced environment
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Attention to detail and accuracy
 • Cash handling and POS system proficiency
 • Team player and collaborator
 • Adaptability and flexibility

Certifications:

 • Responsible Service of Alcohol (RSA)

References:

Available upon request