ตัวอย่าง Bookkeeper Resume Examples

ตัวอย่าง Bookkeeper Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Detail-oriented and highly organized Bookkeeper with [X] years of experience in maintaining accurate financial records and performing essential accounting tasks. Proficient in bookkeeping software and financial analysis, ensuring the integrity of financial data. Seeking a challenging position as a Bookkeeper to contribute to the financial success of an organization.

Summary of Qualifications:

 • years of experience in bookkeeping and accounting, handling financial transactions and recordkeeping.
 • Solid understanding of accounting principles and practices, ensuring accuracy in financial reporting.
 • Proficient in using bookkeeping software and tools, including QuickBooks, Excel, and financial management systems.
 • Excellent attention to detail, identifying and rectifying discrepancies in financial records.
 • Strong organizational and time management skills, meeting deadlines and managing multiple tasks simultaneously.
 • Ability to prepare financial statements, reports, and budgets, providing accurate financial insights.
 • Demonstrated ability to maintain confidentiality and handle sensitive financial information.
 • Effective communication skills, collaborating with internal teams and external stakeholders.

Work Experience:

Bookkeeper | [Company Name] [City, State] [Dates of Employment]

 • Maintained accurate and up-to-date financial records, including accounts payable, accounts receivable, and general ledger.
 • Processed and recorded financial transactions, including invoices, payments, and expenses.
 • Conducted bank reconciliations, ensuring accurate and timely reconciliation of accounts.
 • Prepared financial statements, including income statements, balance sheets, and cash flow statements.
 • Assisted in budget preparation and variance analysis, providing insights into financial performance.
 • Managed accounts payable and accounts receivable functions, ensuring timely payment and collection.
 • Assisted with payroll processing and tax reporting, ensuring compliance with regulations.
 • Collaborated with auditors during financial audits, providing necessary documentation and explanations.
 • Implemented efficient bookkeeping systems and processes to streamline operations and improve accuracy.

Education:

Associate Degree in Accounting [University/College Name] [City, State] [Graduation Year]

Skills:

 • Bookkeeping and financial recordkeeping
 • Financial analysis and reporting
 • Accounts payable and accounts receivable
 • Bank reconciliations
 • Budgeting and variance analysis
 • QuickBooks and Excel proficiency
 • Attention to detail and accuracy
 • Time management and organizational skills
 • Communication and collaboration

References:

Available upon request