ตัวอย่าง Bookkeeper Resume

ตัวอย่าง Bookkeeper Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Detail-oriented and highly organized bookkeeper with [Number] years of experience in maintaining accurate financial records and performing essential accounting tasks. Seeking a bookkeeper position at [Company/Organization] to leverage my strong numerical skills, proficiency in bookkeeping software, and commitment to ensuring financial accuracy and compliance.

Skills:

 • Proficient in using bookkeeping software, such as QuickBooks, Xero, or Sage.
 • Strong knowledge of accounting principles and practices.
 • Experience in maintaining general ledgers, preparing financial statements, and reconciling accounts.
 • Skilled in managing accounts payable and accounts receivable processes.
 • Attention to detail and accuracy in data entry and record-keeping.
 • Knowledge of payroll administration, including calculating wages, deductions, and tax obligations.
 • Familiarity with tax regulations and the ability to assist in tax preparation.
 • Excellent problem-solving and analytical skills.
 • Effective communication and interpersonal abilities.
 • Strong organizational and time management skills.

Work Experience:

Bookkeeper, [Company/Organization], [City, State] [Dates]

 • Maintained accurate and up-to-date financial records using bookkeeping software.
 • Processed accounts payable and accounts receivable transactions, ensuring timely payments and collections.
 • Prepared and verified invoices, purchase orders, and expense reports.
 • Reconciled bank statements and credit card statements to ensure accurate financial records.
 • Assisted in the preparation of financial statements and reports.
 • Managed payroll processing, including calculating employee wages, deductions, and taxes.
 • Collaborated with the accountant to ensure compliance with tax regulations.
 • Assisted in the preparation of tax documents and filings.
 • Responded to vendor inquiries and resolved payment discrepancies.
 • Implemented efficient bookkeeping processes and recommended improvements.

Administrative Assistant, [Company/Organization], [City, State] [Dates]

 • Supported administrative tasks, including managing correspondence, scheduling appointments, and maintaining files.
 • Assisted in data entry and record-keeping activities.
 • Prepared and distributed internal communications and reports.
 • Handled incoming calls and directed them to the appropriate staff members.
 • Managed office supplies inventory and placed orders as needed.
 • Assisted in organizing and coordinating meetings and events.
 • Provided general administrative support to the team.

Education:

Associate’s Degree in Accounting [School Name], [City, State] [Year]

References:

Available upon request