ตัวอย่าง Business Administration Resume

ตัวอย่าง Business Administration Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address, City, State, ZIP]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and detail-oriented Business Administration graduate seeking a challenging role to leverage my skills in business analysis, project management, and data analysis to drive organizational success.

Education:

Bachelor of Business Administration (BBA) [University Name] [City, State] [Year of Graduation]

Skills:

 • Strong analytical and problem-solving abilities
 • Proficient in business data analysis and financial modeling
 • Excellent knowledge of project management principles and tools
 • Solid understanding of business operations and strategic planning
 • Proficient in MS Office Suite, including Excel, Word, and PowerPoint
 • Effective communication and interpersonal skills

Experience:

Business Analyst Intern [Company Name] [City, State] [Month Year – Month Year]

 • Assisted in conducting market research and competitor analysis to identify growth opportunities.
 • Analyzed financial data and prepared reports to support strategic decision-making.
 • Collaborated with cross-functional teams to develop and implement process improvements.
 • Assisted in the development of project plans and monitored project progress.
 • Prepared presentations and delivered findings to management.

Marketing Assistant [Company Name] [City, State] [Month Year – Month Year]

 • Assisted in the creation and execution of marketing campaigns to drive brand awareness.
 • Conducted market research and competitor analysis to identify customer needs and preferences.
 • Managed social media accounts and developed engaging content for online platforms.
 • Assisted in organizing and coordinating promotional events and trade shows.
 • Prepared marketing materials, including brochures, flyers, and presentations.

Achievements:

 • Recognized for exceptional analytical skills and ability to provide valuable insights during the business analysis internship.
 • Received positive feedback from management for effective project management and successful implementation of process improvements.

References: 

Available upon request