ตัวอย่าง Cashier Experience Resume

ตัวอย่าง Cashier Experience Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Friendly and reliable cashier with [Number] years of experience in providing excellent customer service and accurately handling financial transactions. Seeking a cashier position to utilize my strong numerical skills, attention to detail, and exceptional interpersonal abilities.

Summary of Qualifications:

 • Extensive experience in cash handling and operating point-of-sale (POS) systems.
 • Proficient in accurately processing cash, credit card, and mobile payments.
 • Strong mathematical skills with the ability to calculate and provide accurate change.
 • Excellent customer service skills, ensuring positive customer experiences and resolving issues effectively.
 • Detail-oriented and organized, ensuring accuracy in cash reconciliation and balancing registers.
 • Ability to work efficiently in a fast-paced environment and handle multiple tasks simultaneously.
 • Strong communication skills, both verbal and written, fostering positive interactions with customers and team members.

Professional Experience:

 • Cashier, [Company Name], [City, State][Dates]

  • Greeted customers in a friendly and welcoming manner, providing exceptional customer service.
  • Accurately processed cash, credit card, and mobile payments using the POS system.
  • Assisted customers with product inquiries, locating items, and making recommendations.
  • Maintained a clean and organized checkout area, including bagging items and handling returns.
  • Resolved customer complaints and concerns promptly and in a professional manner.
  • Ensured the accuracy of transactions by carefully counting cash and reconciling receipts.
  • Collaborated with team members to ensure efficient operations and customer satisfaction.
 • Sales Associate, [Company Name], [City, State][Dates]

  • Assisted customers with product selection and answered inquiries about products and promotions.
  • Operated the cash register to process sales transactions accurately and efficiently.
  • Stocked shelves and organized merchandise to maintain an appealing and orderly store appearance.
  • Maintained knowledge of current sales promotions and effectively communicated them to customers.
  • Participated in inventory management, including receiving and restocking merchandise.
  • Assisted in training new sales associates on store procedures and customer service best practices.

Education:

 • High School Diploma, [School Name], [City, State]
  • [Year]

Skills:

 • Cash handling and POS system operation
 • Excellent customer service and communication skills
 • Attention to detail and accuracy
 • Strong mathematical and numerical skills
 • Ability to work in a fast-paced environment
 • Teamwork and collaboration
 • Problem-solving and conflict resolution

References:

Available upon request