ตัวอย่าง Cashier Resume Examples

ตัวอย่าง Cashier Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Customer-focused and detail-oriented cashier with [number] years of experience in retail environments. Dedicated to providing exceptional service and ensuring customer satisfaction. Seeking a cashier position to utilize my strong cash handling skills, attention to detail, and friendly demeanor to contribute to the success of the organization.

Skills:

 • Cash handling and point-of-sale (POS) system proficiency
 • Excellent customer service and communication skills
 • Attention to detail and accuracy in handling transactions
 • Knowledge of product pricing, promotions, and discounts
 • Ability to work in a fast-paced environment and handle high-volume transactions
 • Strong organizational and time management skills
 • Problem-solving and conflict resolution abilities
 • Ability to work effectively both independently and as part of a team
 • Basic math skills and ability to perform calculations quickly and accurately
 • Multitasking and prioritization skills

Professional Experience:

Cashier, [Store Name], [City, State] [Years]

 • Greeted customers and provided friendly and efficient service, ensuring a positive shopping experience.
 • Processed customer transactions accurately and efficiently using the POS system.
 • Handled cash, credit, and debit card payments, ensuring proper verification and recording.
 • Maintained accurate cash drawer and performed cash reconciliations at the end of each shift.
 • Assisted customers with product inquiries, pricing, and promotions, providing helpful and accurate information.
 • Resolved customer complaints or issues promptly and professionally, ensuring customer satisfaction.
 • Assisted in stocking merchandise and maintaining a neat and organized checkout area.
 • Collaborated with team members to ensure smooth operation of the store and efficient customer service.
 • Followed company policies and procedures regarding cash handling, safety, and security.

Education:

High School Diploma [School Name], [City, State] [Year]

References: 

Available upon request