ตัวอย่าง Cashier Resume Sample

ตัวอย่าง Cashier Resume Sample (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Friendly and customer-oriented cashier with [Number] years of experience in providing exceptional service and handling cash transactions accurately. Seeking a cashier position at [Company Name] to utilize my strong communication skills, attention to detail, and ability to work in a fast-paced environment.

Summary:

 • Solid understanding of cash handling procedures and point-of-sale (POS) systems.
 • Proven ability to provide excellent customer service and resolve customer issues promptly and professionally.
 • Skilled in accurately processing cash, credit, and debit transactions while maintaining a balanced cash drawer.
 • Strong attention to detail, ensuring pricing accuracy and identifying counterfeit currency.
 • Effective communication skills, with the ability to interact positively with customers and team members.
 • Able to work efficiently in a high-pressure and fast-paced environment.
 • Demonstrated reliability, punctuality, and a strong work ethic.

Experience:

Cashier | [Company Name] | [City, State] | [Dates]

 • Greeted customers in a friendly and professional manner, providing assistance and answering inquiries.
 • Operated cash register and processed cash, credit, and debit transactions accurately.
 • Maintained a balanced cash drawer at all times and reconciled cash and receipts at the end of each shift.
 • Handled customer complaints and resolved issues promptly and to the customer’s satisfaction.
 • Ensured pricing accuracy by scanning and verifying product prices.
 • Maintained a clean and organized checkout area, including bagging items and replenishing supplies.
 • Collaborated with team members to provide efficient service during peak periods.
 • Assisted with inventory management, restocking shelves, and monitoring product availability.

Education:

High School Diploma | [School Name] | [City, State] | [Year]

Skills:

 • Cash handling and register operation
 • Customer service and communication
 • Attention to detail and accuracy
 • Conflict resolution and problem-solving
 • Time management and multitasking
 • Basic math skills
 • Point-of-sale (POS) system proficiency
 • Product knowledge
 • Teamwork and collaboration
 • Adaptability and flexibility

References:

Available upon request