ตัวอย่าง Certified Nursing Assistant Resume

ตัวอย่าง Certified Nursing Assistant Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Compassionate and dedicated Certified Nursing Assistant with [X] years of experience in providing high-quality care to patients. Seeking a challenging position in a healthcare facility where I can utilize my skills and expertise to support the nursing team and enhance the overall patient experience.

Education:

Certified Nursing Assistant Program [Name of Training Institution], City, State Year of Completion

Certifications:

 • Certified Nursing Assistant (CNA)
 • CPR and First Aid Certification

Skills:

 • Patient care and assistance
 • Vital signs monitoring
 • Medical terminology knowledge
 • Infection control and safety protocols
 • Excellent communication skills
 • Empathy and compassion
 • Ability to work in a fast-paced environment
 • Teamwork and collaboration
 • Attention to detail and accuracy
 • Time management and organizational skills

Clinical Experience: Clinical Rotation at [Hospital/Clinic Name], City, State Dates

 • Assisted in the provision of patient care under the supervision of registered nurses.
 • Monitored and recorded vital signs, such as blood pressure, temperature, and pulse.
 • Assisted with activities of daily living, including bathing, dressing, and feeding.
 • Provided emotional support to patients and their families.
 • Assisted in transferring and positioning patients to ensure their comfort and safety.
 • Maintained cleanliness and orderliness of patient rooms and common areas.
 • Assisted in delivering meals and providing nutritional support to patients.
 • Adhered to infection control protocols and maintained a clean and sterile environment.
 • Assisted with documentation and record-keeping of patient information.

Work Experience:

Certified Nursing Assistant [Healthcare Facility Name], City, State Dates

 • Provided direct patient care and assistance in a skilled nursing facility.
 • Assisted with activities of daily living, including grooming, bathing, and dressing.
 • Assisted patients with mobility and transfer using proper body mechanics.
 • Monitored and recorded vital signs, such as blood pressure, pulse, and temperature.
 • Assisted with feeding and ensured proper nutrition and hydration of patients.
 • Assisted in medication administration under the supervision of registered nurses.
 • Assisted in the implementation of care plans and communicated patient observations to the nursing team.
 • Responded to patient calls and provided emotional support and comfort.
 • Maintained patient rooms and ensured cleanliness and orderliness.
 • Assisted in transporting patients to various appointments and procedures.
 • Collaborated with the interdisciplinary healthcare team to ensure comprehensive patient care.

Additional Skills:

 • Proficient in using electronic health record (EHR) systems.
 • Familiarity with medical equipment and assistive devices.
 • Ability to handle challenging situations with patience and professionalism.
 • Strong problem-solving and critical-thinking skills.
 • Continuous learner with a commitment to professional development.

References:

Available upon request.