ตัวอย่าง Clinical Research Coordinator Resume

ตัวอย่าง Clinical Research Coordinator Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly organized and detail-oriented clinical research professional with [number] years of experience as a Clinical Research Coordinator. Committed to facilitating the successful execution of clinical trials and ensuring compliance with protocols and regulations. Seeking a challenging position to contribute to the advancement of medical research and patient care.

Education:

 • [Degree], [Field of Study], [University Name], [City, State]
  • [Year of Graduation]
  • Relevant coursework: [List any relevant courses or specialized training related to clinical research]

Certifications:

 • Certified Clinical Research Professional (CCRP)
 • Good Clinical Practice (GCP) certification

Skills:

 • Clinical trial coordination and management
 • Protocol development and adherence
 • Regulatory compliance and ethics
 • Data collection, analysis, and interpretation
 • Subject recruitment and informed consent
 • Strong attention to detail and accuracy
 • Effective communication and interpersonal skills
 • Team collaboration and leadership

Experience:

 • Clinical Research Coordinator, [Company/Organization], [City, State][Dates]

  • Coordinated and managed clinical trials from initiation to closeout, ensuring adherence to protocols, regulations, and ethical standards.
  • Screened and recruited eligible participants, obtained informed consent, and conducted study visits and assessments.
  • Collected and managed research data, maintained accurate and complete documentation, and prepared study reports.
  • Collaborated with investigators, study sponsors, and regulatory authorities to ensure timely and accurate study progress.
  • Maintained study supplies, equipment, and investigational products, and ensured compliance with storage and handling requirements.
  • Trained and supervised research staff, providing guidance and support throughout the study process.
 • Research Assistant, [University/Hospital], [City, State][Dates]

  • Assisted in the implementation of various clinical research projects, including data collection, analysis, and interpretation.
  • Conducted literature reviews and contributed to the development of research protocols and study materials.
  • Recruited and screened potential research participants, conducted interviews and assessments, and collected biological samples.
  • Maintained accurate and organized research records, ensuring data integrity and confidentiality.
  • Assisted in manuscript preparation, grant writing, and research presentations.

Publications and Presentations:

 • [List any relevant publications, conference presentations, or posters related to clinical research]

Professional Affiliations:

 • Member, Association of Clinical Research Professionals (ACRP)
 • Member, Society of Clinical Research Associates (SOCRA)

References:

Available upon request