ตัวอย่าง Computer Engineering Resume

ตัวอย่าง Computer Engineering Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly skilled and motivated Computer Engineer with a strong background in hardware and software design, development, and implementation. Seeking a challenging position in the field of computer engineering to leverage my technical expertise and contribute to innovative projects.

Education:

Bachelor of Science in Computer Engineering [University Name], [Location] [Year of Graduation]

Skills:

 • Programming Languages: C++, Java, Python
 • Embedded Systems: ARM, AVR, FPGA
 • Hardware Design: VHDL, Verilog, PCB Design
 • Software Development: Agile Methodologies, Git, JIRA
 • Operating Systems: Windows, Linux, macOS
 • Networking Protocols: TCP/IP, UDP, HTTP
 • Database Management: SQL, MySQL
 • Problem-solving and analytical skills
 • Strong attention to detail
 • Excellent communication and teamwork abilities

Experience:

Software Engineering Intern, [Company/Organization Name], [Location] [Dates]

 • Collaborated with a team of software engineers to develop and test embedded software for a new product.
 • Utilized C++ and Python to design and implement software components, ensuring proper functionality and performance.
 • Conducted unit testing and integration testing to identify and resolve software bugs and issues.
 • Assisted in the development and implementation of software development processes and best practices.
 • Participated in code reviews and provided feedback to enhance code quality and maintainability.

Hardware Engineering Intern, [Company/Organization Name], [Location] [Dates]

 • Assisted in the design and testing of hardware components for a new product.
 • Developed and executed test plans to ensure the proper functioning and reliability of hardware systems.
 • Collaborated with the hardware engineering team to troubleshoot and resolve hardware issues.
 • Conducted PCB design and layout using industry-standard tools.
 • Supported the documentation of hardware designs and specifications.

Projects:

 • [Project Name]: Developed a real-time data acquisition system using Python and Raspberry Pi, capturing and analyzing sensor data for [specific application].
 • [Project Name]: Designed and implemented a digital clock using an FPGA, showcasing proficiency in VHDL and digital design principles.

Certifications:

 • [Relevant Certifications], [Year]

Languages:

 • English (Fluent)
 • [Additional Languages, if applicable]

References:

Available upon request