ตัวอย่าง Computer Science Student Resume

ตัวอย่าง Computer Science Student Resume ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Dedicated and enthusiastic computer science student with a strong passion for programming and problem-solving. Seeking an internship or entry-level position in a dynamic organization where I can apply my technical skills and gain practical experience in software development and computer science principles.

Education:

Bachelor of Science in Computer Science (Expected Graduation: [Year]) [University Name], [City, State]

Relevant Coursework:

 • Data Structures and Algorithms
 • Object-Oriented Programming
 • Database Management Systems
 • Web Development
 • Operating Systems
 • Software Engineering
 • Computer Networks

Technical Skills:

 • Programming Languages: Java, Python, C++
 • Web Development: HTML, CSS, JavaScript
 • Databases: SQL, MySQL
 • Version Control: Git
 • Operating Systems: Windows, Linux
 • Software Development Tools: Eclipse, Visual Studio Code, Jupyter Notebook
 • Problem-Solving and Debugging
 • Strong Analytical and Mathematical Skills

Projects:

 1. [Project Name]
 • Developed a web-based expense tracker application using HTML, CSS, and JavaScript.
 • Implemented features for adding, editing, and deleting expenses, and generating monthly reports.
 • Utilized local storage for data persistence and implemented form validation for user inputs.
 1. [Project Name]
 • Created a Java application to simulate a banking system with user account management and transaction functionalities.
 • Implemented object-oriented design principles and used file handling to store customer account information.

Work Experience: [Company Name], [City, State] [Position Held], [Dates]

 • Assisted the development team in testing and debugging software applications.
 • Collaborated with team members to identify and fix software defects.
 • Participated in code reviews and provided feedback on code quality and functionality.
 • Assisted in documenting software requirements, design, and user manuals.

Leadership and Extracurricular Activities:

 • Computer Science Club Member, [University Name]
 • Volunteered as a tutor, helping students with programming concepts and assignments.

Languages:

 • Fluent in English (Native)
 • Proficient in [Additional Language]

References: 

Available upon request