ตัวอย่าง Curriculum Vitae Sample In Research

ตัวอย่าง Curriculum Vitae Sample In Research (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Dedicated and detail-oriented research professional with [number] years of experience in conducting scientific research, data analysis, and project management. Skilled in designing and executing research studies, analyzing complex data sets, and presenting findings to stakeholders. Seeking a research position where I can contribute my expertise and drive scientific advancements in [specific field or industry].

Education:

Doctor of Philosophy (PhD) in [Field of Study] [University Name] [Location] [Graduation Year]

Master of Science (MS) in [Field of Study] [University Name] [Location] [Graduation Year]

Bachelor of Science (BS) in [Field of Study] [University Name] [Location] [Graduation Year]

Research Experience:

Research Scientist [Company/Organization Name] [Location] [Dates]

 • Designed and conducted research studies to investigate [specific research area or problem].
 • Developed research methodologies, protocols, and data collection tools.
 • Collected and analyzed data using statistical software and techniques.
 • Interpreted research findings and prepared detailed reports and presentations for internal and external stakeholders.
 • Collaborated with interdisciplinary teams to coordinate research projects and ensure compliance with ethical and regulatory guidelines.
 • Presented research findings at conferences and scientific symposiums.
 • Published research articles in peer-reviewed journals.
 • Mentored junior researchers and supervised research assistants.

Research Assistant [Company/Organization Name] [Location] [Dates]

 • Assisted in conducting research studies and experiments under the supervision of senior researchers.
 • Contributed to data collection, analysis, and interpretation.
 • Assisted in preparing research reports, presentations, and manuscripts.
 • Maintained accurate records of experimental data and laboratory protocols.
 • Collaborated with team members on research projects and assisted in troubleshooting and problem-solving.
 • Attended scientific meetings and seminars to stay updated on the latest research developments.

Skills:

 • Research design and methodology
 • Data collection and analysis
 • Statistical analysis and software (e.g., SPSS, R, Python)
 • Literature review and synthesis
 • Scientific writing and publication
 • Presentation and communication skills
 • Project management and coordination
 • Ethical and regulatory compliance
 • Collaboration and teamwork
 • Critical thinking and problem-solving

Professional Affiliations:

 • [List any professional memberships or affiliations relevant to your field of research]

Publications:

 • [Include a list of your published research articles or manuscripts]

Presentations:

 • [List any presentations or talks you have given at conferences or scientific events]

References:

Available upon request