ตัวอย่าง Customer Service Job Resume

ตัวอย่าง Customer Service Job Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Dedicated and customer-focused professional with strong communication and problem-solving skills seeking a Customer Service position. Committed to delivering exceptional service and building positive relationships with customers to ensure their satisfaction and loyalty.

Education:

 • High School Diploma [School Name] [City, State] [Year of Graduation]

Skills:

 • Excellent verbal and written communication skills
 • Active listening and empathy
 • Strong problem-solving and conflict resolution abilities
 • Ability to remain calm and composed in stressful situations
 • Proficient in using customer service software and systems
 • Knowledge of product/service offerings and company policies
 • Effective time management and organizational skills
 • Ability to work collaboratively in a team environment
 • Strong attention to detail and accuracy
 • Positive and friendly demeanor

Experience:

 • Customer Service Representative, [Company Name] [City, State] [Start Date – End Date]

  • Interacted with customers in person, over the phone, and via email to provide support and assistance
  • Addressed customer inquiries, concerns, and complaints in a timely and professional manner
  • Demonstrated product knowledge to answer customer questions and provide recommendations
  • Assisted customers with order placement, tracking, and returns
  • Handled billing inquiries, payment processing, and account updates
  • Maintained accurate customer records and updated information in the company database
  • Collaborated with cross-functional teams to resolve customer issues and ensure a seamless customer experience
  • Met and exceeded customer service goals and performance metrics
 • Sales Associate, [Company Name] [City, State] [Start Date – End Date]

  • Assisted customers with product selection and provided product information
  • Processed customer transactions, including cash handling and credit card transactions
  • Stocked and replenished merchandise on the sales floor
  • Ensured a clean and organized store environment
  • Handled customer inquiries and provided exceptional service
  • Collaborated with team members to achieve sales targets

Skills:

 • Excellent verbal and written communication skills
 • Active listening and empathy
 • Strong problem-solving and conflict resolution abilities
 • Proficient in using customer service software and systems
 • Effective time management and organizational skills
 • Positive and friendly demeanor

References:

Available upon request