ตัวอย่าง CV for Computer Science Student

ตัวอย่าง CV for Computer Science Student (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and dedicated Computer Science student seeking internship opportunities to gain practical experience in software development and contribute to innovative projects. Possess solid knowledge of programming languages, algorithms, and data structures. Eager to apply theoretical knowledge and learn new technologies in a professional environment.

Education:

Bachelor of Science in Computer Science [University Name], [City, State] Expected Graduation: [Month, Year]

Relevant Coursework:

 • Data Structures and Algorithms
 • Object-Oriented Programming
 • Database Systems
 • Software Engineering
 • Web Development
 • Computer Networks

Skills:

 • Programming Languages: Proficient in Java, C++, Python, and JavaScript.
 • Web Development: Experience with HTML, CSS, and JavaScript frameworks (e.g., React, Angular).
 • Database: Familiarity with SQL and database management systems (e.g., MySQL, MongoDB).
 • Problem-Solving: Strong analytical and problem-solving skills, with the ability to quickly grasp complex concepts and implement effective solutions.
 • Teamwork: Proven ability to collaborate effectively in team projects and communicate ideas clearly.
 • Adaptability: Flexible and quick learner, adept at adapting to new technologies and environments.

Projects:

 1. E-commerce Website

  • Developed a fully functional e-commerce website using React.js and Node.js.
  • Implemented user authentication, product catalog, shopping cart, and payment integration.
  • Collaborated with a team of three to ensure seamless functionality and responsive design.
 2. Online Quiz Application

  • Created an online quiz application using Java Swing for the user interface and MySQL for data storage.
  • Implemented features such as user registration, quiz selection, and scoring.
  • Ensured data security and implemented error handling mechanisms.

Experience:

Intern, Software Development [Company Name], [City, State] [Dates]

 • Assisted the development team in designing and implementing new features for web applications.
 • Conducted testing and debugging to identify and resolve software defects.
 • Collaborated with team members to ensure timely project delivery.
 • Participated in code reviews and provided constructive feedback for improvement.

Leadership and Involvement:

 • Member, Computer Science Club, [University Name]
 • Volunteered as a mentor at coding bootcamps and programming workshops.

Honors and Awards:

 • Dean’s List, [Year]
 • [Any other relevant academic honors or awards]

References:

Available upon request.