ตัวอย่าง CV For Internship For Students

ตัวอย่าง CV For Internship For Students (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Motivated and enthusiastic [field of study] student seeking a challenging internship opportunity to gain practical experience and enhance my skills in [specific area of interest]. Committed to applying my knowledge and learning new concepts to contribute effectively to the success of the organization.

Education:

 • [Degree], [Field of Study] [University Name] [City, State] [Expected Graduation Year]

Relevant Coursework:

 • [Course 1]
 • [Course 2]
 • [Course 3]
 • [Course 4]
 • [Course 5]

Skills:

 • Proficient in [relevant software/tools]
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Detail-oriented with excellent organizational abilities
 • Analytical thinking and problem-solving skills
 • Ability to work independently and in a team
 • Adaptability and willingness to learn

Experience:

[Company/Organization Name] [City, State] [Position/Role] [Start Date – End Date]

 • Describe your responsibilities and achievements during your previous work experiences or any relevant projects or extracurricular activities that demonstrate your skills and abilities.
 • Highlight any specific accomplishments or contributions you made during your previous roles.
 • Emphasize any transferable skills or experiences that are relevant to the internship position you are applying for.

Projects:

 • [Project 1]
  • Describe the project objectives, your role, and the results achieved.
 • [Project 2]
  • Provide details about the project, your responsibilities, and the outcomes.

Leadership and Involvement:

 • [Student Organization/Club]
  • Mention any leadership positions held, responsibilities, and achievements.
 • [Volunteer Work]
  • Describe any volunteer work or community involvement and the skills developed through these experiences.

References:

Available upon request