ตัวอย่าง CV For Undergraduate Students

ตัวอย่าง CV For Undergraduate Students ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Motivated undergraduate student seeking opportunities to gain practical experience and apply academic knowledge in a professional setting. Eager to contribute to the success of an organization while developing valuable skills and furthering personal growth.

Education:

Bachelor of Science in [Field of Study] | Expected Graduation: [Month, Year] University Name, City, State

 • Relevant coursework: [List relevant courses or areas of specialization]
 • GPA: [If notable, include your GPA]

Skills:

 • Technical skills: [List relevant technical skills such as programming languages, software proficiency, laboratory techniques, etc.]
 • Communication skills: Effective written and verbal communication abilities.
 • Analytical skills: Strong problem-solving and critical thinking skills.
 • Time management: Demonstrated ability to prioritize tasks and meet deadlines.
 • Teamwork: Collaborative and able to work effectively in a team environment.
 • Adaptability: Quick learner and flexible in adapting to new environments and tasks.

Experience:

Intern | Company/Organization Name | Location | Dates

 • Assisted with various tasks/projects, gaining hands-on experience in [specific responsibilities].
 • Collaborated with team members to achieve project goals and deliver high-quality results.
 • Applied knowledge gained from coursework to solve real-world problems.
 • Communicated effectively with supervisors and colleagues to ensure project success.
 • Developed [specific skills] through practical application and on-the-job training.

Leadership and Involvement:

 • [Student Organization/Club Name] | Position | Dates
  • List any leadership roles held, responsibilities, and achievements.
 • [Volunteer Organization Name] | Volunteer | Dates
  • Describe volunteer experiences and contributions made.

Projects:

 • [Project Title/Description]
  • Briefly describe the project, your role, and any notable achievements or outcomes.

Honors and Awards:

 • [Name of Honor/Award] | Year
  • Briefly describe the honor/award received and the criteria for selection.

References:

Available upon request.