ตัวอย่าง CV Format for Students With No Experience

ตัวอย่าง CV Format for Students With No Experience (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Motivated and enthusiastic student with a strong desire to gain practical experience in [industry/field]. Seeking an opportunity to contribute to a dynamic organization and develop essential skills while learning from experienced professionals.

Education:

Bachelor of [Degree Program], [University Name], [City, State]

 • Anticipated Graduation: [Month, Year]
 • Relevant Coursework: [List relevant coursework or major subjects]

Skills:

 • Communication: Excellent verbal and written communication skills developed through academic coursework and extracurricular activities.
 • Teamwork: Proven ability to collaborate effectively in group projects and extracurricular team activities.
 • Time Management: Strong organizational skills to manage multiple tasks and meet deadlines.
 • Problem Solving: Analytical mindset and ability to identify and address challenges.
 • Computer Skills: Proficient in Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint) and familiarity with [relevant software or tools].

Leadership and Involvement:

 • [Club/Organization Name], [Position Held], [Dates]
  • Describe your role, responsibilities, and any achievements or contributions.
 • [Volunteer Organization], [Role], [Dates]
  • Outline your responsibilities and the impact of your volunteer work.

Projects:

 • [Course/Project Title], [University Name]
  • Describe the project, your role, and any notable accomplishments or skills developed.
 • [Personal Project/Initiative]
  • Briefly describe a personal project or initiative that demonstrates your skills or interests.

Additional Skills and Interests:

 • Language Skills: Proficient in [Language], [Language], and [Language].
 • Interests: Include any hobbies, extracurricular activities, or interests that showcase your well-roundedness and positive qualities.

References:

Available upon request.