ตัวอย่าง CV Template For Students With No Experience

ตัวอย่าง CV Template For Students With No Experience (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Education:

 • [Degree or Diploma], [Field of Study], [University or School Name], [Year of Graduation]

Skills:

 • Excellent communication skills, both written and verbal
 • Strong problem-solving and critical-thinking abilities
 • Proficient in [relevant software or tools]
 • Ability to work effectively in a team and independently
 • Strong time management and organizational skills
 • Adaptability and willingness to learn new concepts and technologies
 • Attention to detail and accuracy
 • Positive and professional attitude

Work Experience:

 • [Job Title], [Company/Organization Name], [Dates]
  • Assisted with [specific tasks or responsibilities] in [department or team].
  • Collaborated with team members to achieve project goals and deadlines.
  • Provided support in [specific areas] to ensure smooth operations.
  • Demonstrated strong work ethic and reliability.

Volunteer Experience:

 • [Position], [Organization Name], [Dates]
  • Contributed to [specific initiatives or projects].
  • Collaborated with volunteers to achieve project objectives.
  • Assisted in organizing and executing [events or activities].

Leadership Experience:

 • [Position], [Student Organization or Club Name], [Dates]
  • Led a team of [number] members to accomplish [goals or projects].
  • Organized [events or activities] and ensured their successful implementation.
  • Fostered a positive and inclusive team environment.

Certifications:

 • [Certification Name], [Certifying Organization], [Year]

Additional Skills:

 • Language Proficiency: [Languages and proficiency level]
 • Computer Skills: [List relevant software or tools]

Interests:

 • [List relevant interests or hobbies]

References:

Available upon request