ตัวอย่าง Cyber Security Resume Example

ตัวอย่าง Cyber Security Resume Example (ภาษาอังกฤษ)


[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Certified Cyber Security professional with [number] years of experience in securing information systems and networks. Skilled in identifying and mitigating security vulnerabilities, conducting risk assessments, and implementing effective security measures. Seeking a challenging position as a Cyber Security Analyst to contribute to the protection of organizational assets against cyber threats.

Education:

 • Bachelor of Science in Cyber Security [University Name] [City, State] [Year]

Certifications:

 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 • Certified Ethical Hacker (CEH)
 • CompTIA Security+

Skills:

 • Network Security: Proficient in securing computer networks by implementing firewalls, intrusion detection systems, and encryption protocols. Experience with network vulnerability scanning and penetration testing.
 • Incident Response: Skilled in promptly responding to and investigating security incidents, analyzing root causes, and implementing corrective actions to prevent future occurrences.
 • Risk Assessment: Experienced in conducting risk assessments to identify potential security threats, evaluating vulnerabilities, and implementing risk mitigation strategies.
 • Security Auditing: Knowledgeable in performing security audits to assess compliance with industry standards and regulatory requirements, such as GDPR, HIPAA, and PCI DSS.
 • Malware Analysis: Familiar with analyzing and identifying malware threats, including reverse engineering and sandbox testing techniques.
 • Security Policy Development: Proficient in developing and implementing security policies, procedures, and guidelines to ensure information security and regulatory compliance.
 • Security Awareness Training: Skilled in conducting security awareness training programs to educate employees on best practices for information security and data privacy.
 • Incident Handling: Experienced in handling security incidents, including containment, eradication, and recovery, and providing detailed incident reports.
 • Security Tools: Familiarity with a wide range of security tools and technologies, including SIEM (Security Information and Event Management), IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention Systems), antivirus software, and vulnerability scanners.

Experience:

Cyber Security Analyst [Company Name] [City, State] [Dates of Employment]

 • Conducted regular security assessments, including vulnerability scanning and penetration testing, to identify and address security weaknesses.
 • Monitored security events and alerts, investigating and responding to potential security breaches or incidents.
 • Implemented and maintained security measures, such as firewalls, access controls, and encryption protocols, to protect network infrastructure and data.
 • Collaborated with cross-functional teams to develop and enforce security policies, standards, and procedures.
 • Assisted in the development and implementation of incident response plans, including handling security incidents and conducting post-incident analysis.
 • Conducted security awareness training sessions for employees to educate them on security best practices and the importance of data protection.
 • Participated in security audits and assessments to ensure compliance with industry regulations and internal security requirements.
 • Stayed current with the latest trends and developments in the field of cyber security, attending conferences and pursuing continuous professional development.

Projects:

 • Led a team in conducting a comprehensive security risk assessment for the organization, resulting in the identification and mitigation of critical vulnerabilities.
 • Implemented a security information and event management (SIEM) system, improving the organization’s ability to detect and respond to security incidents.

References:

Available upon request