ตัวอย่าง Data Analyst Resume Entry Level

ตัวอย่าง Data Analyst Resume Entry Level (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Detail-oriented and analytical data analyst with a strong foundation in data analysis techniques and tools. Eager to apply my skills and knowledge in a professional setting to contribute to data-driven decision-making and business insights. Seeking an entry-level data analyst position to kick-start my career and gain practical experience in the field.

Education:

Bachelor of Science in Data Analytics [University Name], [City, State] [Year]

Coursework:

 • Data Analysis and Visualization
 • Statistical Analysis
 • Database Management
 • Data Mining and Machine Learning
 • Business Intelligence

Skills:

 • Proficient in data analysis software and tools, including Python, SQL, R, and Excel.
 • Strong understanding of statistical analysis techniques and methodologies.
 • Experience with data visualization tools, such as Tableau and Power BI.
 • Familiarity with database management systems, including MySQL and MongoDB.
 • Excellent problem-solving and critical-thinking abilities.
 • Strong attention to detail and accuracy in data analysis.
 • Effective communication and presentation skills.
 • Ability to work independently and collaborate in a team environment.
 • Quick learner with a passion for continuous learning and professional growth.

Projects:

[Project Name], [University/Institution], [Year]

 • Conducted data analysis on a real-world dataset, including data cleaning, transformation, and visualization.
 • Applied statistical analysis techniques to uncover patterns and insights.
 • Developed interactive visualizations to present findings and support data-driven decision-making.

Work Experience:

Intern, [Company/Organization], [City, State] [Months]

 • Assisted the data analytics team in collecting, cleaning, and analyzing data.
 • Created visual reports and dashboards to track key performance indicators.
 • Conducted data validation and quality assurance processes.
 • Assisted in developing data models and algorithms for predictive analytics.
 • Collaborated with team members on data-driven projects and initiatives.

Additional Skills and Certifications:

 • Certified Data Analyst (CDA) – [Certification Body], [Year]
 • Proficient in Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint).

References:

Available upon request