ตัวอย่าง Data Analyst Resume Sample

ตัวอย่าง Data Analyst Resume Sample (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Detail-oriented and analytical data analyst with [Number] years of experience in analyzing complex data sets and providing actionable insights. Seeking a challenging position as a data analyst to leverage strong analytical skills, proficiency in data manipulation and visualization, and expertise in statistical analysis to support data-driven decision-making and contribute to organizational success.

Summary of Qualifications:

 • [Number] years of experience as a data analyst, handling large datasets and conducting in-depth analysis.
 • Proficient in data manipulation, cleaning, and preprocessing techniques using SQL and programming languages (e.g., Python, R).
 • Strong knowledge of statistical analysis methods, data mining, and predictive modeling.
 • Expertise in data visualization tools (e.g., Tableau, Power BI) to create visually compelling reports and dashboards.
 • Excellent problem-solving and critical-thinking skills, with the ability to translate complex data into actionable insights.
 • Strong attention to detail, ensuring accuracy in data analysis and reporting.
 • Strong communication and presentation skills, with the ability to convey technical information to non-technical stakeholders.
 • Experience working in cross-functional teams and collaborating with stakeholders to define data requirements and deliver insights.
 • Ability to handle multiple projects simultaneously, meet deadlines, and prioritize tasks effectively.

Professional Experience:

Data Analyst XYZ Company, City, State [Dates]

 • Conducted data analysis and provided insights on customer behavior, market trends, and business performance.
 • Manipulated and cleaned large datasets using SQL, Python, and Excel, ensuring data integrity and accuracy.
 • Performed statistical analysis, including descriptive statistics, hypothesis testing, and regression analysis, to identify patterns and relationships in the data.
 • Created visually compelling reports and dashboards using Tableau, presenting key findings to stakeholders.
 • Collaborated with cross-functional teams to define data requirements and support decision-making processes.
 • Developed and maintained data models, ensuring data consistency and accuracy.
 • Assisted in data collection and data quality assurance processes.
 • Conducted ad hoc analysis and provided recommendations to drive business performance and optimize processes.
 • Stayed updated on industry trends and best practices in data analysis, sharing knowledge and insights with the team.

Data Analyst Intern ABC Company, City, State [Dates]

 • Assisted in data collection and preparation for analysis.
 • Conducted data cleaning and preprocessing tasks using SQL and Excel.
 • Supported senior data analysts in analyzing and visualizing data.
 • Assisted in the creation of reports and presentations to communicate findings.
 • Contributed to the development and maintenance of data visualization dashboards.

Education:

Bachelor of Science in Data Science University Name, City, State [Year]

Skills:

 • Data analysis and manipulation
 • Proficiency in SQL, Python, and R
 • Statistical analysis and modeling
 • Data visualization tools (Tableau, Power BI)
 • Data cleaning and preprocessing
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Attention to detail and accuracy in data analysis
 • Strong communication and presentation skills
 • Time management and organization

References:

Available upon request