ตัวอย่าง Data Entry Resume

ตัวอย่าง Data Entry Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address] [City,

State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Detail-oriented and highly organized data entry professional with [Number] years of experience in accurately inputting and managing large volumes of data. Seeking a data entry position to utilize strong typing skills, meticulous attention to detail, and efficient data management abilities to contribute to the smooth operation of an organization.

Summary of Qualifications:

 • [Number] years of experience in data entry roles, consistently meeting or exceeding productivity and accuracy targets.
 • Proficient in typing and data entry, with a high level of accuracy and speed.
 • Strong attention to detail, ensuring data integrity and error-free output.
 • Familiarity with data management software and tools, including spreadsheets and database systems.
 • Excellent time management skills, able to prioritize tasks and meet deadlines.
 • Ability to work independently with minimal supervision and as part of a team.
 • Strong communication skills, both written and verbal.

Professional Experience:

Data Entry Specialist XYZ Company, City, State [Dates]

 • Entered large volumes of data into the company’s database system with a high level of accuracy and efficiency.
 • Verified and reviewed data for completeness, accuracy, and compliance with established guidelines.
 • Identified and resolved data discrepancies, ensuring data integrity and consistency.
 • Collaborated with team members to ensure timely completion of data entry tasks and projects.
 • Assisted in the development and implementation of data entry procedures and best practices.
 • Generated reports and provided data analysis upon request.
 • Maintained confidentiality and security of sensitive data.

Data Entry Clerk ABC Company, City, State [Dates]

 • Entered and updated customer information into the company’s CRM system.
 • Verified and corrected data errors, ensuring data accuracy and completeness.
 • Assisted in the organization and maintenance of physical and electronic files.
 • Responded to internal and external inquiries related to data entry and data management.
 • Collaborated with other departments to resolve data-related issues and discrepancies.
 • Assisted in data cleanup and data migration projects.
 • Maintained productivity and accuracy standards.

Education:

High School Diploma

School Name, City, State [Year]

Skills:

 • Proficient in typing and data entry
 • Strong attention to detail and accuracy
 • Excellent time management and organizational skills
 • Familiarity with data management software and tools (e.g., Excel, databases)
 • Ability to work independently and collaboratively
 • Strong communication skills
 • Ability to handle confidential information with discretion

References:

Available upon request