ตัวอย่าง Data Scientist CV Example

ตัวอย่าง Data Scientist CV Example (ภาษาอังกฤษ)

 

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Name]

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Summary:

[Write a brief summary highlighting your experience, skills, and areas of expertise as a Data Scientist.]

Education:

 • [Degree], [Field of Study] [University or College Name] [City, State] [Year of Graduation]

Skills:

 • Data Analysis and Visualization
 • Machine Learning and Predictive Modeling
 • Statistical Analysis and Hypothesis Testing
 • Programming Languages: Python, R, SQL
 • Data Manipulation and Cleaning
 • Big Data Technologies: Hadoop, Spark
 • Data Visualization Tools: Tableau, Power BI
 • Strong Problem-solving and Critical Thinking
 • Excellent Communication and Presentation Skills

Experience:

 • [Job Title], [Company/Organization Name] [City, State] [Start Date – End Date]

  • [Describe your responsibilities and achievements in the role. Highlight any data analysis projects, machine learning models, or data-driven insights you have contributed to.]
 • [Internship/Research Assistant], [Company/Organization Name] [City, State] [Start Date – End Date]

  • [Describe your role and the projects you worked on during your internship or research assistantship. Highlight any data analysis, statistical modeling, or data visualization work you have done.]

Projects:

 • [List relevant data science projects you have completed. Include a brief description of each project, the techniques and tools used, and the insights or outcomes achieved.]

Publications:

 • [List any academic publications or research papers you have contributed to. Include the title, authors, journal/conference, and publication year.]

Certifications:

 • [List any relevant certifications or online courses you have completed in data science or related fields.]

Professional Affiliations:

 • [List any professional associations or memberships you are a part of.]

References:

 • [Include 2-3 references who can vouch for your skills, work ethic, or academic performance. Provide their name, title, organization, contact information, and their relationship to you.]