ตัวอย่าง Dental Hygienist Resume

ตัวอย่าง Dental Hygienist Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly skilled and dedicated Dental Hygienist with [number] years of experience in providing exceptional oral care. Seeking a challenging position as a Dental Hygienist to utilize my expertise in preventive dental care, patient education, and superior clinical skills to improve oral health outcomes for patients.

Summary of Qualifications:

 • Extensive knowledge of dental hygiene procedures, techniques, and instruments.
 • Proficient in conducting comprehensive dental assessments, including oral exams, periodontal charting, and radiographic analysis.
 • Strong ability to educate patients on proper oral hygiene practices and provide tailored oral health instructions.
 • Proven track record in delivering compassionate patient care and establishing a comfortable and trusting environment.
 • Skilled in performing dental cleanings, scaling and root planing, fluoride treatments, and sealant applications.
 • Proficient in maintaining accurate and detailed patient records and documentation.
 • Excellent communication skills, capable of effectively explaining treatment plans and addressing patient concerns.
 • Committed to staying updated on the latest advancements in dental hygiene through continuing education and professional development.

Professional Experience:

 • Dental Hygienist, [Dental Practice Name], [City, State][Dates]
  • Conducted thorough dental assessments and examinations, including periodontal evaluations, oral cancer screenings, and radiographic analysis.
  • Provided professional dental cleanings, including scaling and root planing, to remove plaque, tartar, and stains.
  • Educated patients on proper oral hygiene techniques, including brushing, flossing, and dietary recommendations.
  • Administered fluoride treatments and applied dental sealants to protect against cavities.
  • Collaborated with dentists and other dental professionals to develop comprehensive treatment plans for patients.
  • Maintained accurate and detailed patient records, including treatment notes and recommendations.
 • Dental Assistant, [Dental Practice Name], [City, State][Dates]
  • Assisted dentists during various dental procedures, including examinations, fillings, and extractions.
  • Prepared treatment rooms, sterilized instruments, and ensured a clean and organized environment.
  • Took and developed dental radiographs, ensuring proper positioning and image quality.
  • Scheduled patient appointments, managed patient records, and handled billing and insurance claims.
  • Provided chairside assistance, anticipating dentist’s needs and ensuring patient comfort.
  • Educated patients on post-treatment care and instructions, addressing any questions or concerns.

Education:

 • Associate Degree in Dental Hygiene, [University Name], [City, State]
  • [Year]
 • [Certifications or relevant training]

Skills:

 • Dental hygiene procedures
 • Patient education
 • Dental assessments and examinations
 • Oral health instructions
 • Dental cleanings and scaling
 • Radiographic analysis
 • Treatment planning
 • Documentation and record-keeping
 • Infection control and sterilization
 • Excellent communication and interpersonal skills

References:

Available upon request