ตัวอย่าง Dental Office Manager Resume

ตัวอย่าง Dental Office Manager Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Results-oriented and detail-oriented Dental Office Manager with [X] years of experience in dental practice management. Skilled in overseeing daily operations, managing patient relations, and ensuring efficient administrative processes. Seeking a challenging position as a Dental Office Manager to contribute to the success of a dental practice and provide exceptional patient care.

Education:

Bachelor of Science in Healthcare Administration [University Name], City, State Year of Graduation

Skills:

 • Dental practice management
 • Staff supervision and training
 • Appointment scheduling and patient flow
 • Insurance verification and billing
 • Electronic health records (EHR) management
 • Patient relations and customer service
 • Financial management and budgeting
 • Inventory management
 • Compliance with healthcare regulations
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Attention to detail
 • Proficient in dental software and MS Office Suite

Experience:

Dental Office Manager [Dental Practice Name], City, State Dates

 • Oversaw the daily operations of a busy dental practice, managing a team of [X] staff members and ensuring smooth workflow.
 • Developed and implemented efficient office policies and procedures to optimize patient care and office productivity.
 • Supervised and trained dental staff, providing guidance and support to maintain high-quality patient service and professional standards.
 • Managed the appointment scheduling process, ensuring efficient patient flow and optimizing chair utilization.
 • Verified insurance coverage and coordinated insurance claims, maximizing reimbursement and minimizing claim denials.
 • Maintained electronic health records (EHR), ensuring accurate and up-to-date patient information and compliance with privacy regulations.
 • Handled patient relations, addressing inquiries, resolving complaints, and ensuring patient satisfaction.
 • Managed accounts receivable and payable, overseeing billing and collections processes.
 • Conducted financial analysis and budgeting, identifying opportunities for cost savings and revenue enhancement.
 • Monitored and replenished inventory of dental supplies and materials, maintaining appropriate levels and minimizing waste.
 • Ensured compliance with healthcare regulations, including HIPAA, OSHA, and infection control protocols.
 • Collaborated with dental providers and suppliers to negotiate contracts and ensure competitive pricing.

Office Administrator [Dental Practice Name], City, State Dates

 • Provided administrative support to the dental office, including managing patient appointments, answering phone calls, and handling patient inquiries.
 • Coordinated patient billing and insurance claims, ensuring accurate documentation and timely reimbursement.
 • Maintained and organized patient records, both electronic and paper-based, in compliance with privacy regulations.
 • Assisted with inventory management, ordering dental supplies, and tracking inventory levels.
 • Scheduled and coordinated continuing education and training for dental staff.
 • Assisted with marketing efforts, including managing social media accounts and organizing promotional events.
 • Handled general office tasks, such as filing, faxing, and scanning documents.
 • Assisted with the implementation of new office technologies and software systems.

Additional Skills:

 • Knowledge of dental terminology and procedures.
 • Strong leadership and team management abilities.
 • Excellent organizational and multitasking skills.
 • Proficient in dental software systems, such as Dentrix or Eaglesoft.
 • Ability to maintain confidentiality and handle sensitive information.
 • Strong problem-solving and decision-making skills.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Detail-oriented and highly organized.
 • Ability to work effectively in a fast-paced environment.
 • Proficient in MS Office Suite.

References:

Available upon request.