ตัวอย่าง Developer Resume Examples

ตัวอย่าง Developer Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Highly skilled and motivated software developer with [number of years] of experience in full-stack web development. Passionate about creating innovative and efficient solutions to complex problems. Seeking a challenging role to utilize my technical expertise and contribute to the success of a dynamic development team.

Summary of Qualifications:

 • Proficient in programming languages such as Java, Python, and JavaScript.
 • Strong knowledge of web development frameworks, including React and Angular.
 • Experience in database design and management using SQL and NoSQL databases.
 • Solid understanding of software development lifecycle methodologies, including Agile and Scrum.
 • Excellent problem-solving skills and ability to work effectively in a collaborative team environment.
 • Strong communication and interpersonal skills, with the ability to communicate technical concepts to non-technical stakeholders.

Professional Experience:

Software Developer Company Name, City, State Dates

 • Collaborated with cross-functional teams to design, develop, and deploy web applications, ensuring adherence to coding standards and best practices.
 • Developed and maintained front-end user interfaces using HTML, CSS, and JavaScript frameworks such as React and Angular.
 • Implemented back-end functionality using server-side technologies like Node.js and Django.
 • Designed and optimized relational databases using SQL and performed efficient data retrieval and manipulation operations.
 • Conducted thorough testing and debugging of software components to ensure high-quality deliverables.
 • Participated in code reviews to maintain code quality and identify areas for improvement.
 • Stayed updated with the latest industry trends and emerging technologies to enhance development processes.

Education:

Bachelor’s Degree in Computer Science University Name, City, State Graduation Year

Technical Skills:

 • Programming languages: Java, Python, JavaScript, HTML, CSS
 • Web development frameworks: React, Angular
 • Server-side technologies: Node.js, Django
 • Database management: SQL, NoSQL
 • Version control systems: Git
 • Software development methodologies: Agile, Scrum

Projects:

 1. Project Name: E-commerce Website Description: Developed a responsive e-commerce website using React and Node.js. Implemented features such as product catalog, shopping cart, and payment integration.

 2. Project Name: Task Management Application Description: Built a task management application using Angular and Django. Designed a user-friendly interface for creating, assigning, and tracking tasks within a team.

Certifications:

 • [Certification Name], [Certification Authority], [Year]
 • [Certification Name], [Certification Authority], [Year]

Languages:

 • English (Fluent)
 • Additional languages (if applicable)

References:

Available upon request.