ตัวอย่าง Emergency Room Nurse Resume

ตัวอย่าง Emergency Room Nurse Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Compassionate and dedicated Emergency Room Nurse with [X] years of experience providing high-quality patient care in fast-paced and high-pressure environments. Skilled in assessing and managing critical conditions, administering medications, and coordinating emergency care. Seeking a challenging role as an Emergency Room Nurse to utilize my skills and contribute to the well-being of patients in a renowned healthcare facility.

Summary of Qualifications:

 • years of experience as an Emergency Room Nurse in a busy emergency department.
 • Proficient in managing patients with a wide range of medical emergencies, including trauma, cardiac events, respiratory distress, and neurological conditions.
 • Strong knowledge of advanced life support techniques and emergency care protocols.
 • Excellent assessment and triage skills to quickly identify and prioritize patients’ needs.
 • Proficient in operating and monitoring medical equipment, such as cardiac monitors, defibrillators, and ventilators.
 • Solid understanding of infection control practices and ensuring a safe and sterile environment for patients.
 • Strong communication and interpersonal skills to collaborate with healthcare teams and provide emotional support to patients and their families.
 • Current Basic Life Support (BLS), Advanced Cardiac Life Support (ACLS), and Pediatric Advanced Life Support (PALS) certifications.

Professional Experience:

Emergency Room Nurse | [Hospital/Medical Center Name] [City, State] [Dates of Employment]

 • Provided direct nursing care to critically ill and injured patients in the emergency room.
 • Assessed and triaged patients based on severity of conditions, ensuring timely and appropriate care.
 • Monitored patients’ vital signs, administered medications, and performed treatments as per physician orders.
 • Operated and monitored medical equipment, such as cardiac monitors, defibrillators, and ventilators.
 • Collaborated with multidisciplinary healthcare teams to develop and implement individualized care plans.
 • Responded to emergency situations, performing advanced life support techniques and interventions.
 • Documented patient assessments, interventions, and outcomes accurately and timely.
 • Educated patients and their families about their conditions, treatment plans, and post-discharge care.
 • Provided emotional support to patients and families, addressing their concerns and providing comfort.

Registered Nurse | [Hospital/Medical Center Name] [City, State] [Dates of Employment]

 • Provided nursing care to patients in various departments, including medical-surgical, telemetry, and post-operative units.
 • Assessed patients’ conditions, administered medications, and performed treatments as per physician orders.
 • Monitored patients’ vital signs and provided appropriate interventions as needed.
 • Assisted in the coordination of patient care and collaborated with healthcare teams to ensure effective treatment.
 • Documented patient information, including assessments, interventions, and outcomes.
 • Assisted in emergency situations, performing CPR and other life-saving interventions.

Education:

Bachelor of Science in Nursing (BSN) [University Name] [City, State] [Graduation Year]

Licenses and Certifications:

 • Registered Nurse (RN) license in [State]
 • Basic Life Support (BLS) certification
 • Advanced Cardiac Life Support (ACLS) certification
 • Pediatric Advanced Life Support (PALS) certification

Skills:

 • Emergency care and triage
 • Advanced life support techniques
 • Medication administration and management
 • Patient monitoring and assessment
 • Emergency response and critical thinking
 • Interdisciplinary collaboration
 • Patient and family education
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Attention to detail and organizational abilities
 • Problem-solving and decision-making

References:

Available upon request