ตัวอย่าง Entry Level Marketing Resume

ตัวอย่าง Entry Level Marketing Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

.Highly motivated and results-oriented marketing graduate seeking an entry-level position in the field of marketing. Strong knowledge of marketing principles and strategies gained through academic coursework and internships. Eager to contribute to the success of a dynamic marketing team and apply my skills in market research, digital marketing, and campaign management.

Education:

 • Bachelor’s Degree in Marketing [University Name] [City, State] [Year]

Relevant Coursework:

 • Marketing Principles
 • Consumer Behavior
 • Marketing Research
 • Digital Marketing
 • Brand Management
 • Social Media Marketing

Skills:

 • Market Research: Proficient in conducting market research to analyze consumer behavior, identify market trends, and assess competition. Skilled in using various research methods and tools to gather data and interpret findings.
 • Digital Marketing: Familiarity with digital marketing channels, including social media, email marketing, SEO, and content marketing. Experience in managing social media accounts, creating engaging content, and monitoring campaign performance.
 • Communication: Strong written and verbal communication skills. Able to effectively convey marketing messages to target audiences and collaborate with cross-functional teams.
 • Analytical Thinking: Ability to analyze data, draw insights, and make data-driven marketing decisions. Proficient in using analytics tools to measure marketing campaign performance and optimize strategies.
 • Creativity: Innovative and creative mindset, capable of developing unique marketing ideas and strategies. Skilled in designing visually appealing marketing materials and writing compelling copy.
 • Project Management: Excellent organizational and time management skills. Experience in managing multiple projects simultaneously and meeting deadlines.
 • Teamwork: Proven ability to work effectively in a team environment. Experience collaborating with diverse teams to achieve marketing objectives.

Experience:

Marketing Intern [Company Name] [City, State] [Dates of Internship]

 • Assisted in conducting market research and competitive analysis to identify industry trends and consumer preferences.
 • Created social media content and managed company social media accounts, resulting in increased engagement and follower growth.
 • Assisted in the development and implementation of marketing campaigns, including email marketing, content creation, and event planning.
 • Conducted data analysis to evaluate the effectiveness of marketing campaigns and provided recommendations for improvement.
 • Collaborated with cross-functional teams to ensure consistent brand messaging across all marketing channels.
 • Assisted in organizing and executing marketing events, including trade shows and product launches.

Projects:

 • Developed a comprehensive marketing plan for a fictitious product, including market research, target audience analysis, and marketing strategies.
 • Created and presented a digital marketing campaign for a local non-profit organization, resulting in increased online visibility and engagement.

Languages:

 • Fluent in [Language 1]
 • Proficient in [Language 2]

References:

Available upon request