ตัวอย่าง Entry Level Project Manager Resume

ตัวอย่าง Entry Level Project Manager Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address, City, State, ZIP]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Detail-oriented and highly motivated Entry Level Project Manager with a strong academic background in project management. Seeking an opportunity to apply my skills and knowledge in a challenging project management role to contribute to the successful execution of projects and drive organizational growth.

Summary of Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Project Management or related field, with coursework in project planning, scheduling, and budgeting.
 • Knowledge of project management methodologies and tools, including Agile and Waterfall.
 • Strong analytical and problem-solving skills, with the ability to anticipate and mitigate risks.
 • Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to collaborate effectively with cross-functional teams.
 • Proficient in project management software, MS Office Suite, and data analysis tools.
 • Proven ability to manage multiple tasks and prioritize deadlines in a fast-paced environment.

Education:

Bachelor of Science in Project Management [University Name] [City, State] [Year]

Coursework:

 • Project Planning and Control
 • Project Risk Management
 • Project Budgeting and Financial Analysis
 • Project Quality Management
 • Organizational Behavior
 • Business Communication

Projects:

 • Led a team of [X] members in developing a project plan for a mock construction project, resulting in the completion of the project within the allotted time and budget.
 • Collaborated with stakeholders to define project scope, objectives, and deliverables for a marketing campaign, resulting in a successful product launch.
 • Conducted risk assessments and developed mitigation strategies for a software development project, ensuring timely project completion and minimizing risks.

Skills:

 • Project planning and execution
 • Risk assessment and mitigation
 • Stakeholder management
 • Budgeting and financial analysis
 • Team leadership and collaboration
 • Problem-solving and decision-making
 • Excellent communication and presentation skills
 • Proficient in project management software (e.g., MS Project, Trello, Jira)
 • Strong analytical and data analysis skills

Experience:

Internship – Project Management [Company/Organization Name] [City, State] [Dates]

 • Assisted project managers in developing project plans, schedules, and budgets.
 • Conducted research and analysis to support project decision-making.
 • Prepared project status reports and presentations for senior management.
 • Collaborated with cross-functional teams to ensure project deliverables were met.
 • Monitored project progress, identified risks, and proposed mitigation strategies.
 • Participated in project meetings and contributed to discussions and problem-solving.

Leadership Experience:

 • Treasurer, [University Club/Organization Name]
 • Event Coordinator, [Volunteer Organization Name]

References:

Available upon request