ตัวอย่าง Entry Level Software Engineer Resume

ตัวอย่าง Entry Level Software Engineer Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Motivated and detail-oriented software engineering graduate with a strong foundation in programming languages, algorithms, and problem-solving. Seeking an entry-level software engineer position to apply my technical skills and contribute to the development of innovative software solutions.

Education:

Bachelor of Science in Computer Science [University Name], [City, State] [Year]

Skills:

 • Proficient in programming languages such as Java, C++, and Python
 • Knowledge of software development methodologies and best practices
 • Familiarity with web development technologies (HTML, CSS, JavaScript)
 • Understanding of data structures and algorithms
 • Experience with database management systems (SQL, MySQL)
 • Knowledge of version control systems (Git)
 • Strong problem-solving and analytical abilities
 • Excellent communication and collaboration skills
 • Ability to work well in a team environment

Projects:

 • [Project Name], [Description], [Year]
 • [Project Name], [Description], [Year]
 • [Project Name], [Description], [Year]

Experience:

Internship [Company Name], [City, State] [Dates]

 • Assisted in developing and testing software modules under the guidance of senior software engineers.
 • Collaborated with team members to troubleshoot and resolve software defects.
 • Participated in code reviews to ensure adherence to coding standards and best practices.
 • Contributed to the documentation and maintenance of software projects.

Technical Skills:

 • Programming languages: Java, C++, Python
 • Web development: HTML, CSS, JavaScript
 • Database: SQL, MySQL
 • Version control: Git

Certifications:

 • [Certification Name], [Year]
 • [Certification Name], [Year]

Projects:

 • [Project Name], [Description], [Year]
 • [Project Name], [Description], [Year]
 • [Project Name], [Description], [Year]

References: 

Available upon request